ЕВРОПЕЙСКА ПРАВНА АКАДЕМИЯ – СЕМИНАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Правната регламентация за защита от дискриминация при упражняване на правото на труд е уредена в специалният Закон за защита от дискриминация, а отделни разпоредби се съдържат и в Кодекса на труда.

В тях са реципирани правилата, валидни за страните-членки на Европейският съюз. Тъй като специално по отношение на дискриминацията на работото място съдебната практика не е богата, и дори има разминавания с тази на Комисията за защита от дискриминация, е добре да се познават нормите на две основни европейски директиви-Директива 2006/54, както и Директива 2004/113.

Екипът на Правна кантора ДАСКАЛОВ взе участие в проведения на 16 – 17 септември 2013 г. семинар от Academy of European Law(Trier, Germany) по въпросите на равенството между половете в трудовите отношения и равното представяне на мъжете и жените в управлението на предприятията.

Академията по Европейско право е със седалище в гр. Трир, Германия, и е основана с подкрепата на Европейската Комисия.

Настоящият семинар е част от провежданите в рамката на Програмата за заетост и социална солидарност PROGRESS(2007 – 2013) и в рамките на очертаната от Лисабонския договор стратегия за развитие на Европейския съюз.

По време на семинара бяха изнесени доклади за приложението на антидискриминационното законодателство в страните от Европейския съюз и насоките за бъдещо по-ефективно прилагане на антидискриминационните разпоредби.

Правна кантора ДАСКАЛОВ бе представена от адв. Йордан Даскалов(управляващ съдружник) и д-р Андреас Декер(експерт по фирмена сигурност).

Представителите на Правна кантора ДАСКАЛОВ съдействаха за запознаване на участниците с практическите проблеми по прилагането на антидискриминационните разпоредби в Република България.