С разпоредбите на чл. 233а-233в КТ, в сила от 29.03.2014 г., бе регламентиран трудовият договор  за стажуване, който има своите специфики. Правно основание за сключване на този самостоятелен вид трудов договор е чл. 233б КТ.

Сключването на трудов договор за стажуване същопосдлежи на регистрация в ТД на НАП.

Тъй като трудовият договор с условие за стажуване е нов и самостоятелен вид трудов договор,  и за да се спази правилото за уведомяване на НАП бе изменена и  Наредбата №5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението почл.62, ал.5 от КТ.

Изменено е Приложение № 1, като регистрацията на трудов договор с условие за стажуване е със самостоятелен код - код 16, който се попълва при посочване на правното основание на договора.

В § 9 от преходните и заключителните разпоредби на наредбата е предвиден срок за изпращане на уведомленията съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от наредбата за сключените до 30.04.2014 г. трудови договори с условие за стажуване на основание чл. 233б от Кодекса на труда. Срокът е от 07.05. до 15.05.2014 г.

ВАЖНО

Срокът до 15 май 2014 г. се отнася само за трудовите договори за стажуване, сключени до 30.04.2014 г.  За трудовите договори за стажуване, които са сключени след 30.04.2014 г. уведомленията до ТД на НАП се изпращат в законоустановения 3-дневен срок от датата на сключване. 

Jusautor YD copyright

Всички права запазени. Всяко възпроизвеждане на цялото или част от съдържанието, без предварително съгласие на автора на публикацията, се преследва съгласно разпоредбите на закона.