Настоящият кратък коментар е за тези, които нямат време да четат дълги статии в специализирани справочници. Също и за тези, които не желаят да плащат неестествено високи цени за „специализирани“ програмни продукти, пълни с излишна информация.

Тук е пълният списък с документи, които се оформят когато работник или служител желае да ползва отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст.

Отпускът при осиновяване на дете от 2- до 5-години е уреден в чл.164 Б от Кодекса на труда.

Продължителността му е 365 дни(една календарна година).

Ползва се след като осиновеното дете(при условията на пълно осиновяване) е навършило 2-годишна възраст и до навършване на 5-годишна възраст от детето.

Отпускът може да се ползва от :

1.Работничка или служителката, която  е осиновила детето.

2.Осиновителят(който е съпруг на осиновителката) – след изтичане на 6 месеца от  предаването на детето за осиновяване. За целта е необходимо изричното писмено съгласието на осиновителката. Това съгласие се отразява в утвърдена по образец декларация към НРВПО(вж. по долу Декларация съгласно приложение №10).

За срока на ползване на отпуска от осиновителя, този на осиновителката се прекъсва.

3.Отпускът може да се ползва и от работник или служител който сам е осиновил дете.

Редът за ползване на отпуска и необходимите документи които се представят от работника или служителя пред работодателя са изброени в текста на чл.46 Б от Наредбата за работното веме, почивките и отпуските(НРВПО).

Документите, които се представят, за да бъде разрешен отпуска са:

1. Заявление за ползване на отпуска в свободен текст.

2. Декларация, съгласно приложение №9 или №10 към НРВПО.

Декларация по приложение 9 от НРВПО се представя от осиновителката или осиновител, който сам е осиновил детето.

Декларация по приложение 10 от НРВПО се представя от осиновител, който ползва отпуска със съгласието на осиновителката(това е хипотезата, когато осиновителката и осиновителят са съпрузи).

3. Съдебното решение за осиновяването.

4. Акт за предаване на детето за осиновяване.

Въз основа на представените документи работодателят издава заповед за разрешаване на отпуска от датата, която е посочена в заявлението.

Изброените документи се съхраняват в личното трудово досие.

Размер на обезщетението за ползване на отпуск при осиновяване на дете от 2-до 5-годишна възраст

За срока на ползване на отпуска по чл.164 Б от КТ осигурените лица имат право на обезщетение от фондовете на ДОО.

Размерът на обезщетението се определя според правилото на чл.49, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване(КСО) – в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица-внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане.

Специфична особеност е, че при прекратяване на трудовото правоотношени се прекратява и изплащането на парично обезщетение.

Също така обезщетението за срока на отпуска се взема предвид и при определяне на обезщетение за безработица(чл.54а, ал.2, т.2 КСО и чл.54б, ал.7, т.2 КСО). 

Относно правилата за отпускане на обезщетението за отпуск по чл.164 Б от КТ вижте и УКАЗАНИЕ № 91-01-301 на НОИ от 19.12.2013 г. относно Закона за бюджета на ДОО за 2014 г. и изменения в КСО.

Jusautor YD copyright

Всички права запазени. Всяко възпроизвеждане на цялото или част от съдържанието, без предварително съгласие на автора на публикацията, се преследва съгласно разпоредбите на закона.