Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост”, информира работодателите, подали заявки за включване в схемата, че изпълнението на дейностите по схемата вече стартира. В тази връзка, Ви уведомяваме, че на 6 март 2015 г. на официалната страница на агенцията ще бъде публикуван списък на одобрени/неодобрени заявки. В него ще бъдат посочени и периодът за представяне на актуални документи от страна на работодателя, доказващи неговата допустимост по Проекта, както и образец на договор за осигуряване на заетост и приложенията към него за информация.

Одобрените работодатели е необходимо да подготвят следните документи:

-  Декларация за липса на обстоятелства (Приложение 6 и Приложение 6А);

-  Декларация за минимални и държавни помощи (Приложение 7), попълнено в съответствие с Указание за попълване на ДМП (Приложение 8);

-  Документи, необходими за документална проверка преди сключване на договор, относими и отразяващи разпределението на капитала за анализиране на взаимоотношенията „едно и също предприятие”:

  • Книга за акционерите – приложимо за акционерните дружества с поименни акции;
  • Актуална справка за разпределението на капитала на дружеството – приложимо за акционерните дружества;
  • Дружествен договор – приложимо за дружествата с ограничена отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт), събирателните дружества и командитните дружества;
  • Книга за акционерите и устав – приложимо за командитните дружества с акции;
  • Устав – приложимо за кооперациите.

Посочените изискуеми документи се представят като копие, заверено от кандидата, в случай че не са оповестени в Търговския регистър. В случай че посочените документи са оповестени в Търговския регистър, същите не следва да се представят, като ще се проверяват от служителите на ЦА на АЗ по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.

- Удостоверение за код на икономическата дейност от Националния статистически институт (издадено до 6 месеца преди датата на кандидатстване). За определяне на допустимостта се използва класификация КИД-2008 (приета със Заповед № РД 07-317/29.11.2007 г. на Председателя на Националния статистически институт). (Този документ следва да бъде представен с оглед удостоверяване на допустимостта на работодателя за прилагане на приложното поле и произтичащите нормативни разпоредби от Регламент ЕС 1407/2013 от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.);

-  Съдебно решение, заверено  „Вярно с оригинала” или копие на документ за регистрация на дейността на друг законов ред, заверено „Вярно с оригинала”;

-  Удостоверение за актуално състояние, в оригинал или  заверено „Вярно с оригинала”, издадено в рамките на 6 месеца преди датата на сключване на Договора за заетост) (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър за работодатели с ЕИК не се изисква, а се проверява по служебен път в Търговския регистър), или

-  Документ за регистрация по БУЛСТАТ (не се изисква за работодатели с ЕИК);

-  Удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения, издадено в рамките на 1 месец преди датата на сключване на договора за осигуряване на заетост или одобрен от НАП погасителен план за отсрочено/разсрочено погасяване на задълженията, когато има такива, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване в съответствие с правните разпоредби на страната, в която са установени, или с тези на страната на кандидата, или с тези на страната;

-  Удостоверение от съответната Община за наличието или липсата на просрочени задължения за плащането на данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която са установени, или с тези на страната на кандидата, или с тези на страната, в която трябва да се изпълни дейността по проекта, издадено в рамките на 1 месец преди датата на сключване на Договора за осигуряване на заетост;

- Удостоверение, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност или в ликвидация, както и че не се намира в открито производство по несъстоятелност или в ликвидация или в подобни процедури, съгласно законодателството на страната, в която е установен/регистриран (изисква се за работодатели, които не са регистрирани по реда на ТЗ).

По отношение на кандидатите, вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията, се изисква Удостоверение, издадено от съответния Окръжен съд, доказващо че не се намират в производство по несъстоятелност. За удостоверяване на обстоятелствата, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност или в ликвидация се извършва служебна проверка в Търговския регистър. Свидетелство за съдимост на всички лица, които имат правомощия да представляват работодателя по настоящия Проект, да вземат решения и да осъществяват контрол спрямо тях;

- Декларация за нередности (Приложение 9);

- Документи за допустимост на наставника/наставниците:

  • при стажуването, съгласно член 233а, ал. 2 и ал. 3 от КТ – 1. трудов договор, длъжностна характеристика; 2. документ доказващ придобита квалификация по същата или сходна професия/специалност, по която ще се провежда стажуването и 3. документи доказващи  наличието на изискуемия минимум три години трудов стаж или професионален опит по същата или сходна професия, по която ще се провежда стажуването (трудова, служебна, осигурителна и/или занаятчийско-ученическа книжка, и/или удостоверение, издадено въз основа на изплащателни ведомости или партидни книги, автобиография и/или длъжностна характеристика).
  • при обучение по време на работа – 1. трудов договор, длъжностна характеристика; 2. документи доказващи  наличието на минимум три години трудов стаж или професионален опит по същата или сходна професия/специалност, по която ще се провежда обучението (трудова, служебна, осигурителна и/или занаятчийско-ученическа книжка, и/или удостоверение, издадено въз основа на изплащателни ведомости или партидни книги, автобиография и/или длъжностна характеристика).

Горепосочените документи се представят в ДБТ с придружително писмо в свободен текст след одобряване на заявката.

автор: Агенция по заетостта

http://www.az.government.bg/bg/news/view/vajno-za-rabotodateli-podali-zajavki-po-shema-2014-bgo5-m90-po01-1-2014-001-ay-mladejka-zaetost-au-1117/