Много от фирмите-работодатели са разочаровани от участието си по проекти за наемане на работници, които са финансирани от Министерство на труда и социалната политика. Но причините са не само административните изисквания. Понякога самите работодатели не се запознават предварително с целия пакет условия за участие.

По долу представяме проект за финансиране на работодатели, при наемане на работници над 50-годишна възраст.

За да прецените дали е изгоден за Вас се запознайте с всички изисквания.
—————————————–

Приложение към Заповед № РД 01-75/24.01.2015 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

“ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ” (изменена и допълнена)

І. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Осигуряване на заетост и помощ за пенсиониране на безработни лица, на които не им достигат осигурителен стаж и възраст, който дава право на пенсия по чл. 68, ал. 1-2 от КСО.

ІІ. НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
• Осигуряване на заетост на пълно или непълно работно време, за срок не по-малко от 3 месеца и не повече от 24 месеца, на безработни лица, на които не им достигат до 24 месеца осигурителен стаж и до 24 месеца възраст за придобиване право на пенсия или до 24 месеца осигурителен стаж при навършена възраст, с оглед придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1-2 от КСО. На безработните лица се осигурява заетост по Програмата до придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 3 от КСО;
• Подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране;
• Намаляване на социалното напрежение и осигуряване на трудова реализация на група безработни в неравностойно положение на пазара на труда;
• Разкриване на работни места.

ІІІ. УЧАСТНИЦИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
Участници в Програмата са регистрирани в дирекции „Бюро по труда” безработни лица, на които съгласно изискванията на чл. 68, ал. 1 от КСО, не им достигат до 24 месеца осигурителен стаж и до 24 месеца възраст за придобиване право на пенсия или до 24 месеца осигурителен стаж при навършена възраст за придобиване право на пенсия и не им е издавано разпореждане от НОИ за отпускане на пенсия на друго основание.
Лица от същата група с висок образователен статус и квалификация, с оглед използване на експертните им възможности, могат да бъдат назначавани като консултанти за подпомагане на работодателите. Целта е да се предава натрупания опит между генерациите.

Обхват. Програмата се реализира във всички общини в страната.
Дирекциите “Бюро по труда” изготвят списъци на регистрираните безработни лица, които отговарят на условията за участие в програмата и са представили удостоверение от териториалните поделения на Националния осигурителен институт за недостигащ осигурителен стаж до 24 месеца за пенсиониране по чл. 68, ал.1–2 на КСО. Списъците съдържат и информация за образователния статус и квалификацията на лицата.
Работодатели по Програмата са частни и държавни предприятия, юридически лица с нестопанска цел, общински администрации, общински предприятия и други, които отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта.

ІV. РЕД И УСЛОВИЯ
4.1. Програмата е разработена на основание чл. 31, ал. 1 от ЗНЗ.
4.2. Програмата се финансира от държавния бюджет на основание чл. 16, т. 2 от ЗНЗ.
4.3. Дирекции “Бюро по труда” сключват договори с работодателите при спазване на принципите на законосъобразност, равнопоставеност и прозрачност.
4.4. Националният осигурителен институт издава удостоверение за недостигащ осигурителен стаж до 24 месеца при поискване от регистрирани в дирекции “Бюро по труда” безработни лица, желаещи да участват в Програмата, на които не е издавано разпореждане за отпускане на пенсия на друго основание и които са:
- навършили възраст до 24 месеца по-малка от изискваната за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 на КСО;
- навършили изискваната възраст за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 на КСО
4.5. Дирекции “Бюро по труда”, въз основа на удостоверенията за недостигащ осигурителен стаж, определят правото на участие и изчисляват срока, за който работодателят трябва да наеме по трудов договор безработните лица, така, че с изтичането му лицата, включени в Програмата, да придобият право на пенсия по чл. 68, ал. 1-2 от КСО.
4.6. При изрично заявено писмено съгласие на безработните лица, може да им бъде осигурена по Програмата заетост на трудов договор на непълно работно време до придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1-2 от КСО.
4.7. Работодателите наемат безработните лица за работа по Програмата за срок не по-малко от 3 месеца и не повече от 24 месеца, но до навършване на изискуемата възраст, когато лицата придобиват право на пенсия по чл. 68, ал. 3 от КСО.
4.8. На лицата, отговарящи на условията за включване в Програмата, се осигурява заетост за срок не по-малко от 3 месеца и не повече от 24 месеца, но до навършване на изискуемата възраст, когато придобиват право на пенсия по чл. 68, ал. 3 от КСО.
4.9. Лица, които са участващи/участвали в Програмата и не могат да придобият/не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от КСО, поради настъпили промени в нормативната уредба или поради прекратяване на трудовото им правоотношение без виновно поведение от тяхна страна, могат да продължат участието си/да се включат отново, за срок на договора не по-голям от максимално определения по Програмата, с оглед придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1-2 от КСО.
4.10. Заетостта на лица, участващи в Програмата, на които определеният срок на заетост е по-продължителен от необходимия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от КСО, поради настъпили промени в нормативната уредба, се финансира със средства по Програмата до придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
4.11. Заетостта на лица, участващи в Програмата, на които определеният срок на заетост е недостатъчен за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от КСО, поради настъпили промени в нормативната уредба, се удължава до придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но не повече от максимално определения по Програмата.

V. ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА
• Законосъобразност – Програмата е разработена на основание чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта.
• Недопускане на дискриминация, основана на етническа принадлежност, пол, възраст, религиозни убеждения, политическа принадлежност и други признаци.
• Социално партньорство при реализация на Програмата на национално, общинско и местно ниво.
• Осигуряване статут на работници, съобразно Кодекса на труда на всички наети безработни по Програмата.
• Ресурсна осигуреност – финансиране от Държавния бюджет съгласно Националния план за действие по заетостта.
• Осигуряване правото на труд при спазване на законовите разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд.
• Доброволност при участие в Програмата.
• Гарантиране изплащането на месечно възнаграждение на включените в заетост по Програмата лица.
• Прозрачност и гласност – ангажиране в реализацията на Програмата на различни управленски, икономически и обществени структури.

VІ. ИНСТИТУЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Министерство на труда и социалната политика
• Разработва Програмата;
• Министърът на труда и социалната политика утвърждава Програмата на основание чл. 31, ал. 5 от ЗНЗ. При необходимост издава заповед за промени в Програмата;
• Осигурява необходимите финансови средства за реализация на Програмата от бюджета за активна политика на пазара на труда за съответната година;
• Извършва обща координация и контрол при реализация на Програмата;
• Извършва оценка на ефективността от действието на Програмата.

2. Агенция по заетостта
• Разпределя необходимите средства за реализацията на Програмата по региони.
• Оказва методическо ръководство, координация и организация по прилагане на Програмата.
• Осъществява непрекъснат контрол по изпълнението на Програмата.
• Осигурява информация за реализация на Програмата.

3. Изпълнителна агенция “Инспекция по труда”
• Осъществява контрол относно използването по предназначение на предоставените по Програмата средства, съгласно законовите разпоредби.
• Контролира работодателите, включени в Програмата, за спазване на трудовото законодателство и условията на труд.

4. Дирекции “Регионална служба по заетостта”
• Методически подпомагат и оказват непосредствена помощ на Дирекции “Бюро по труда” при реализацията на Програмата;
• Превеждат необходимите средства по сключените договори между дирекциите „Бюро по труда” от региона и работодателите.
• Предоставят информация в Агенцията по заетостта във връзка с реализацията на Програмата.
• Координират връзките между институциите на регионално ниво;

5. Дирекции “Бюро по труда”
• Информират и консултират безработните лица и работодателите за условията за участие в Програмата;
• Определят правото на участие и изчисляват срока на наемане на безработните лица, отговарящи на условията за участие в Програмата;
• Изготвят списъци на безработните лица, отговарящи на условията за участие в Програмата;
• Приемат заявките на работодателите за работни места, разкрити по Програмата;
• Извършват първоначалния подбор и насочват безработните лица към работодателите за работа по Програмата;
• Сключват договори с работодателите за финансиране по Програмата;
• Заявяват в дирекциите „Регионална служба по заетостта” потребностите от средства, необходими за изпълнение на Програмата;
• Контролират работодателите и наетите лица за спазване на договора по Програмата;
• Предоставят информация на заинтересованите институции във връзка с реализацията на Програмата.

6. Национален осигурителен институт
• Съдейства за реализацията на Програмата;
• Оказва методическо ръководство на териториалните си поделения по изготвянето на удостоверения за недостигащ осигурителен стаж.

7. Териториални поделения на Националния осигурителен институт
• Издават удостоверения за недостигащ осигурителен стаж до 24 месеца при поискване от регистрирани в дирекции “Бюро по труда” безработни лица, желаещи да участват в Програмата, на които не е издавано разпореждане за отпускане на пенсия на друго основание и които са:
- навършили възраст до 24 месеца по-малка от изискваната за пенсиониране по чл. 68, ал. 1-2 на КСО;
- навършили изискваната възраст за пенсиониране по чл. 68, ал. 1-2 на КСО.
Удостоверенията се изготвят въз основа на Доклад за зачетен осигурителен стаж по представени от безработните лица документи;
• В тримесечен срок от издаване на удостоверенията извършват проверка за съответствие на данните в Доклада за зачетен осигурителен стаж след 31.12.1996 г., с информацията, съдържаща се в Персоналния регистър на НОИ. При установяване на несъответствие относно осигурителния стаж се изготвя и изпраща служебно писмо с новите данни до съответното Д “БТ”.

8. Комисии по заетостта
• Съдействат за реализацията на Програмата;
• Осъществяват мониторинг и контрол на реализацията на дейностите по Програмата.

9. Съвет за сътрудничество
• Осъществява наблюдение и контрол по реализацията на Програмата.

10. Работодатели
• Подават заявки в Дирекциите “Бюро по труда” за наемане на безработни лица по Програмата;
• Сключват договор за съвместна дейност със съответната Дирекция “Бюро по труда” за предоставяне на средства по Програмата;
• Сключват трудови договори по Кодекса на труда с безработните лица, насочени от Дирекции “Бюро по труда”, които започват работа по Програмата за срок не по-малко от 3 месеца и не повече от 24 месеца;
• Изплащат трудовите възнаграждения за фактически отработено време на наетите по Програмата лица, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Осигуряват наетите по Програмата лица, в съответствие с КСО и Закона за здравното осигуряване;
• Осигуряват финансови средства за изпълнение на мероприятията, които не се поемат от Държавния бюджет.

VІІ. ФИНАНСИРАНЕ
Програмата се финансира със средства от Държавния бюджет съгласно чл. 16, т. 6 и чл. 31 от ЗНЗ (Приложение 1).
1. На работодател, който наеме по трудов договор на пълно или непълно работно време безработно лице за работа по Програмата за срока, необходим за придобиване право на пенсия, се предоставят средства от Държавния бюджет за:
1.1. Трудово възнаграждение за действително отработено време, в размери ежегодно определяни в Националния план за действие по заетостта за съответната календарна година, за лица:
1.1.1. наети на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД, е определено като завършена степен на висше образование;
1.1.2. наети на длъжности, за заемането на които не се изисква като минимално образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД, завършена степен на висше образование;
1.2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове за неговото прилагане върху средствата по т. 1.1;
1.3. Възнаграждение за основен платен годишен отпуск по чл.155 или 319 от КТ;
1.4. Възнаграждение по чл.40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
1.5. Дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО: “Пенсии”, “Трудова злополука и професионална болест”, “Общо заболяване и майчинство” и за Националната здравноосигурителна каса, като същите се изчисляват върху сумата от т.т. 1.1., 1.2., 1.3. и 1.4., съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
2. Във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, лицата включени в Програмата не се осигуряват за безработица.
Средствата се предоставят за всяко лице, наето по Програмата, за времето, през което е било на работа, но за не повече от 24 месеца.
Работодателите осигуряват средства за:
- материалните разходи за обезпечаване на разкритите работни места по Програмата;
- всички задължителни плащания по Кодекса на труда и осигуровките върху тях, които не се поемат от Държавния бюджет.

VIII. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА
Програмата се реализира до края на 2015 г., като ежегодно бюджетът ú се утвърждава с НПДЗ. След анализ на изпълнението, в зависимост от постигнатите резултати и при необходимост, действието й може да бъде продължено.

IХ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
В резултат от реализацията на дейностите по Програмата през 2015 г. се очаква:
• Осигуряване на заетост общо на 209 лица, от които 200 нови безработни лица ще бъдат включени през 2015 година;
• Подпомагане на наетите безработни лица да придобият право на пенсия и да напуснат групата на безработните;
• Икономия на средства за социално подпомагане;
• Реализация на висококвалифицирани кадри и приемственост между поколенията.

X. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПРОГРАМАТА
В хода на реализацията на Програмата органите, отговорни за изпълнението й, упражняват непрекъснат контрол върху:
- правилното разпределение и разходване на средствата;
- контрол за спазване на трудовото законодателство от страна на работодателите, сключили договори с Дирекции “Бюро по труда”.
На база резултатите се предприемат превантивни мерки за спазване на трудовото законодателство и целесъобразното разпределение и разходване на средствата по Програмата.
В края на съответната година отговорните за изпълнението на Програмата институции:
- отчитат изпълнението на Програмата на база на събраната информация по регламентираните показатели и преките наблюдения.
- анализират постигането на целите на Програмата и изразходването на средствата по нея, като се посочват срещаните трудности при реализацията на Програмата и предлагат мерки за преодоляването им.
- правят предложения до Министъра на труда и социалната политика за промени в Програмата.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Средства, необходими за изпълнение на Програмата
през 2015 г.

Разходи
Бенефициенти
(бр.)
Необходими средства
Източник

Размер на трудово възнаграждение за едно лице
(лв.) – при пълно работно време
Общо (лв.)

За заетост през 2015 г. – 705 887 лв.
209 в т.ч. 200 нововключени през 2015 г
със средно и по-ниско образование – 360 лв. (380 от 01.07.2015 г.), съгласно ПМС № 419 от 17.12.2014 г.;
с висше образование – 450 лв.,

705 887
ДБ