Относно труда на малолетни и непълнолетни

Младежите между 16 и 18 г. вече могат да работят до 22 часа, вместо до 20 ч. каквото ограничение имаше досега
Останалите защити при полагане на труд от малолетни и непълнолетни лица обаче остават. Те могат да работят при 7-часов работен ден, нямат право да полагат извънреден и нощен труд. Нощен е трудът, положен след 22 часа, а за лицата, ненавършили 16 г. – след 20 ч.

Относно новите договори за краткотрайна заетост в селското стопанство(еднодневни трудови договори

Трудовите договори за краткотрайна
сезонна селскостопанска работа с продължителност от един ден подлежат на заверка от Главна инспекция по труда. Приложението им е регламентирано в отделна наредба(обн. бр. 54 на Държавен вестник).Наредбата влиза в сила от 21 юли – три дни след обнародването й. От тази дата започва и заверяването на договорите в съответните териториални дирекциите на „Инспекция по труда“

Относно „гъвкавост“ на работното време

Според новите правила работодателят ще продължи да определя време за задължително присъствие на работниците и служителите, но часовете извън него могат да се отработят във всеки друг ден от седмицата. Изрично се регламентира, че начинът на отчитане на работното време се урежда в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието(ПВТР). Остават в сила досегашните правила за междудневна(12 часова) и седмична почивка.

Отпадат графиците за ползване на платените годишни отпуски

Отменя се задължението на работодателите да изготвят графици за отпуските, в рамките на които досега те бяха длъжни да предоставят на работниците и служителите си в платена почивка. Остава обаче 2-годишната давност, след края на която неизползваните дни ще се погасяват. Давността изтича две години след годината, за която се е полагал отпускът. Новите текстове позволяват прехвърляне на част от отпуска за следващата година, но работодателят се задължава до средата на годината да осигури използването му. За целта той може и еднолично да изпрати в платен отпуск лице, което не се е възползвало от правото си да го поиска.

Възстановено е основанието за уволнение с предизвестие на работници, придобили право на пенсиониране

Регламентират се две нови основания за прекратяване на трудовите договори. С едномесечно предизвестие работодателят може да освобождава работници и служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. При същите условия, но без предизвестие, работещите могат да прекратяват трудовите си правоотношения с работодателя.

Относно документацията и контрола от ГИТ

Работодателите се задължават да водят трудови досиета на работниците и служителите си, в които се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването и прекратяването на трудовото правоотношение.

Въвежда се и специален знак, който контролните органи от Инспекцията по труда ще поставят при спиране на обект или машина до отстраняване на нарушенията. Така ще се гарантира, че дейността няма да бъде възобновена преди отстраняването им. Прилагането на разпоредбата ще започне след приемането на специална наредба.

Относно правилата за условия на труд

От Кодекса на труда отпада чл. 277, в който бе задължението работодателите да разработват и утвърждават правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Но тези задължения не отпадат, тъй като са регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Оносно удължаването или намаляването на работото време едностранно от работодателя

Според промените микро и малките предприятия не могат да въвеждат удължено работно време при необходимост, както и намалено при производствени проблеми. Не се изисква от тях да утвърждават и Правилник за вътрешния ред на предприятието. Остават обаче задълженията им по чл. 127 на Кодекса на труда да изготвят указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, част от които е и разпределението на работното време и документалното му оформане.

ВАЖНО: За абонатите на ПРАВНА КАНТОРА „ДАСКАЛОВ и „МОДУЛ ПЕРСОНАЛ“ е изготвена необходимата документация, която се води от работодателя