Според отчета на Инспекция по труда за първите 9 месеца на 2015 г. условията по безопасност на труда са се влошили. Този извод води до логичния въпрос – върши ли си всъщност работата самата инспекция. Само напомняме, че основната причина за създаването на ИТ бе именно превенцията във връзка със здравословни и безопасни условия на труд. А впоследствие и бяха вменени функции да следи и за спазване на останалите разпоредби на трудовото законодателство – сключване и изменение на трудови договори, работно време, заплащане на труда и др.

Какво е отразено в доклада на ИТ:

За 9-те месеца на 2015 г. са установени над 170 600 нарушения на трудовото законодателство в почти 32 000 проверени предприятия
За първи път от края на 2010 г. нарушенията, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, са повече, от тези по трудови правоотношения.
През периода са извършени общо 38 204 проверки в 31 667 предприятия с 1 236 010 заети лица в тях.
От тях свързаните с безопасни и здравословни условия на труд са 85 330 броя, почти колкото са били и през 2014 г. (85 132 бр.) Нарушенията на разпоредбите, свързани с трудовите правоотношения – възникването, изменението и прекратяването им, регламентиращи заплащането на труда, на работното време и почивките и т.н., са 84 788 броя.
Съставените актове са 7331 бр. Установените случаи на работа без договор са 1842. Това е едно от малкото нарушения, за които изрично е регламентирано, че то не може да е маловажно. Задължително се издава акт за всеки установен случай, санкцията е минимум 1500 лв.
Наложените санкции и глоби от ИТ са в общ размер от 20.5 млн. лв.

Адвокатска кантора „Йордан ДАСКАЛОВ“ разполага с експертен опит при отмяна на актове на Инспекция по труда и спорове относно обезщетения при трудови злополуки.