Три институции ще обменят информация, необходима за ефективен контрол на дейността на дърводобивните фирми, собствениците на гори и частнопрактикуващи лесовъди.

Освен Изпълнителна агенция по горите, в „борбата“ срещу незаконния дърводобив ще се включат още две ведомства – Главна инспекция по труда и Националната агенция по приходите.
Интересни са и обсъжданите от трите ведомства методи за преодоляване на сивата икономика в сектора. По силата на сключените споразумения от институцията ще предоставят данни на НАП относно това кой и каква дейност извършва на съответните горски територии. По този начин данъчните власти ще имат възможност да следят дали съответните лица спазват данъчното и осигурителното законодателство. В Инспекция по труда пък ще постъпва информация както за това кои са работодателите с разрешение за извършване на сеч, така и за точното местонахождение на дейността им. Това ще даде възможност на трудовите инспектори да проверяват на място дали работниците имат действащи трудови договори, както и дали се спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Първоначалните мнения на експерти, запознати с дейността на ИТ и НАП са, че подобен начин на противодействие на сивата икономика не гарантира резултати.

Правна кантора „ДАСКАЛОВ“ предоставя цялостно обслужване и защита на интереси на фирми в отношенията им с държавни ведомства, при съдебни спорове и договори с контрагенти.