В разпоредбата на чл. 399 КТ е предвидено контролът по спазване на трудовото законодателство да се осъществява от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Тези правомощия на ГИТ са свързани както с контрола по осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд, така и с осъществяването на трудовите правоотношения.

Във връзка с контрола по чл. 399 КТ органите на Инспекция по труда получават информация и от Националната агенция за приходите. Тази информация е относно изпълнението на данъчните и осигурителни задължения от страна на предприятията.

В текста на чл. 404, ал. 1, т. 1 – 7 КТ и чл. 405а, ал. 2 КТ е установено в кои случаи органите на Инспекция по труда могат да издават предписания, които са задължителни за изпълнение от работодателя…….

Пълното съдържание на коментара е достъпно само за абонати на ПРАВНА КАНТОРА „ДАСКАЛОВ“