Всеки знае, че получаването дори на един документ от държавно ведомство, означава в преобладаващата част от случаите освен заплащане на такса, също и пропиляно време. Причината е, че не винаги желаният документ се издава веднага, а това води и до повторно „посещение“ на съответното гише. А при необходимост от събиране на документи от няколко различни ведомства е видимо, че всяко от тях изисква и данни, които само може да получи след справка в регистъра на другото ведомство(напр. удостоверения, данни за платени данъци, скици за имоти).
Затова и притежателите на електронен подпис предпочитат да получават информацията по електронен път – т.е. да поискат и получат документа, докато стоят пред компютъра.
На практика централните ведомства – министерства,агенции регистри и др., а също и общиннската администрация би трябвало да предоставят данните от своите регистри.
Притежателите на електронен подпис би трябвало да знаятсъщо, че чиновниците, които изискват на хартиен носител данни,съдържащи се в електронен регистър на друго ведомство, подлежат на глоба – от 250 до 1500 лв.
Това е предвидено в закона за електронното управление
Глоба се налага лично на нарушителя – например служител от община, министерство, агенция или. др., който ви е губил времето,с изискване на документи, за които сам може и е длъжен да направи справка. Отделно от това се налага санкция и на самото ведомство – от 300 до 3000 лв. а при повторно нарушение до 7000 лв.
За да бъде глобен чиновника, е достатъчно само да съобщите за нарушението – отговорен е Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.