Семействата с непълнолетни деца ще ползват ново данъчно облекчение от тази година. Вижте какви са общите правила за ползване и размерът на това облекчение и тогава преценете дали то представлява интерес:

За всяко непълнолетно дете единият от родителите има право да си приспадне по 200 лв. от данъчната основа, но не повече от 600 лв. За дете с увреждания се приспадат 2000 лв. от данъчната основа(доходите, които подлежат на облагане с данък за тази година).

Как се ползва данъчното облекчение

Облекчението може да се ползва по два алтернативни начина.
Чрез работодателя – до края на настоящия месец декември, или в рамките на данъчната кампания за 2016 г.

Какви са особеностите при двата способа

Родителите, които предпочитат да ползват данъчното облекчение през работодателя, в срок до края на декември трябва да подадат съответната декларация (по чл. 22в или 22г за дете с увреждане от Закона за данъците върху доходите на физическите лица). Образците на декларациите са публикувани на сайта на Националната агенция за приходите. В съдържанието на декларацията е включена отделна таблица за втория родител, който следва да декларира, че няма да ползва облекчението. Отделно от това работодателите могат да изискат копия от актовете за раждане на децата. Самото отчитане на облекчението ще стане в рамките на годишното оформяне на облагането на доходите, което става до края на януари. Така родителите, при които през годината е удържан авансово данък върху пълния размер на данъчната основа, ще могат да получат облекчението при изплащане на заплатата през януари, тоест ще вземат по-висока заплата със съответната сума в зависимост от броя на децата.

Когато е избран вторият способ за ползване на облекчението – в рамките на данъчната кампания през 2016 г., формулярът се прилага към данъчната декларация. Приспадането на съответната част от данъчната основа ще се отчете при смятането на окончателно дължимия данък за довнасяне, ако има такъв. Ако няма данък за довнасяне, който да бъде намален със съответното облекчение, данъкоплатецът ще получи съответната сума в едномесечен срок по посочена от него данъчна сметка.

Особеност: Тук копие за акт за раждане не се изисква, защото НАП, за разлика от работодателите, има достъп до ГРАО.

Вторият способ за ползване на облекченията е по-подходящ за родители, които имат доходи извън тези от заплати по трудови договори. Поради това са длъжни да подават годишна данъчна декларация.

Важно: При дете с увреждане към декларацията задължително се прилага валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, независимо от това дали се минава през Размер на данъчното облекчение

Приспадането на 200 лв. от данъчната основа е равносилно на 20 лв. по-малко платен данък. При две деца облекчението би се равнявало на 40 лв., при три и повече – на 60 лв. За дете с 50 и над 50% увреждане облекчението е в размер на 200 лв.