Предварително уточнявам, че Европейските граждани могат да работят в България без ограничения и без да има нужда от разрешителни за работа. Настоящият материал се отнася до наемането на работа на граждани на трети страни – от държави,които не са държави членки на ЕС.
 
Разрешително за работа на чужденец – гражданин на страна извън ЕС

Чужденец(гражданин на страна извън ЕС) има право да работи в България, само след получаване на разрешително за работа. То се издава от Агенция по заетостта, след проверка за наличие на редица предварителни условия.
Едно от тях е сключен трудов договор с български работодател, или покана за приемане в рамките на срок на командироване.

Издаването на разрешение за работа се иска от местния работодател .
Разрешения за работа се издава за срок от 1 година. Ако разрешително за работа на чужденец се издава въз основа на сключен трудов договор с местен работодател, неговият срок може да бъде удължен, но за не повече от 3 години.  
От своя страна за европейските граждани, които са изпратени в командировка в България, е достатъчна еднократна регистрация в Агенция по заетостта.
 
Кога не е необходимо разрешение за работа на чужденец

Ето за кои длъжности чужденците могат да работят в България без да е необходимо разрешение за работа:
-Ръководители на компании или клонове на чуждестранни юридически лица.
-Членовете на Управителния съвет или съвет на директорите на местни компании, които не са наети по трудов договор
-Търговски представители на чуждестранни фирми, регистрирани в Българската търговско-промишлена камара
-Чужденците, които са получили статут на дългосрочно или постоянно пребиваване в България
-Членовете на семейството на европейски гражданин или на чужденец, който е получил статут на дългосрочно пребиваване в България.
 
Не е необходимо разрешение за работа и при изпълнение на краткосрочни задачи

Чужденците могат да бъдат ангажирани да изпълняват краткосрочните задачи без разрешение за работа при следните условия:
-Те са изпратени в командировка в България от чуждестранния им работодател
-Прехвърлянето в България е за срок не по-дълъг от 3 месеца в рамките на период от една година
-Задачата обхваща някоя от следните дейности: (1) инсталация или ремонт по гаранция на внесени машини и оборудване; (2) обучение за опериране с оборудване или доставка на поръчани съоръжения, машини или други предмети; (3) обучение, част от договор за износ за доставката на стоки по силата на лицензионно споразумение.

При изброените по-горе случаи на краткосрочна заетост е достатъчна еднократна регистрация в Агенция по заетостта.