В ДВ бр. 88 от 13.11.2015 г. са обнародвани изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите.
Правилникът се привежда в съответствие с изискванията на Регламент 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.).

В зависимост от това в какъв сектор или специфика на дейност е инвестиционният Ви проект, е добре да се направи справка с промените в Правилника.

Eкипът на Правна кантора „ДАСКАЛОВ“ може да съдейства за ефективността на Вашите инвестиционни намерения.