Новата ОП „Иновации и конкурентоспособност е насоченна към повишаване на конкурентоспособността и производителността на малките и средни предприятия, стимулиране на иновациите, технологичното развитие и енергийната ефективност.

Кои са критериите на които трябва да отговаря всеки от участниците:

- да е регистриран по Търговския закон или Закона за кооперациите;

- да отговаря на българските и европейските законови изисквания за микро, малко или средно предприятие, което се удостоверява със съответната декларация;

- да има минимум 3 приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата;

- да има нетни приходи за посочения период, според категорията си: Микро – 250 хил. лева, Малко – 1 млн. лева, Средно – 6 млн. лева

- основната му икономическа дейност да се вписва в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г., в някой от следните сектори:

1. Сектор „Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства“:

- Производство на химични продукти, на лекарствени вещества и продукти, на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;

- Производство на електрически съоръжения, на машини и оборудване, с общо и специално предназначение;

- Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета, както и на превозни средства, без автомобили.

2. Сектор „Интензивни на знание услуги“:

- Издателска дейност, производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика;

- Радио- и телевизионна дейност,  далекосъобщения, дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги;

- Научноизследователска и развойна дейност.

3. Сектор „Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства“:

- Производство на хранителни продукти и напитки;

- на текстил и изделия от текстил, на облекло;

- обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм;

- на дървен материал и изделия от него и корк (без мебели), от слама и материали за плетене;

- на хартия, картон и изделия от тях, печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители;

- на кокс и рафинирани нефтопродукти;

- на изделия от каучук и пластмаси, от други минерални суровини;

- на основни метали, на метални изделия, без машини и оборудване;

-Ремонт и инсталиране на машини и оборудване;

-Производство на мебели;

-Производство, некласифицирано другаде.

В новата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ Националният статистически институт , е посредник между бенефициента (предприятието) и управляващия орган (министерството). При кандидатстване по програмата, бенефициентът представя съответните документи пред НСИ и попълва декларация, с която се съгласява данните му да бъдат използвани за целите на ОП.

Особеност: Кандидатите трябва участват индивидуално, а не в партньорство с други организации.

Кои дейности ще бъдат финансирани

Такива са дейностите за подобряване на производствените процеси; за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги; за внедряване на нови технологии за подобряване на ефективността в производствения процес.

Те са допустими само ако представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със създаването на нов стопански обект или разширяването на капацитета на вече съществуващ такъв.

Важно: Изброените дейности  не може да се припокриват с дейности, финансирани по Програмата за развитие на селските райони.

Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции. Инвестицията следва да се поддържа в региона получател най-малко 3 г. след изпълнението й.

Допустимите разходи са такива за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални и нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта. Въпросните активи могат да бъдат закупени чрез краткосрочен финансов лизинг.

автор: адв. Йордан Даскалов

източник: Министерство на икономиката