В брой 95 на Държавен вестник е обнародван новият Закон за счетоводството.
Според неговите разпоредби от задължителен финансов одит се освобождават малките предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показатели: балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.; нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период – 50 души.
Запазва се правото на едноличните търговци с нетни приходи от продажби за предходния отчетен период в размер, който не надхвърля 50 000 лв., да могат да отчитат дейността си по способа на едностранното счетоводно записване.
Въвежда се забрана за отчитане на стопански операции в извънсчетоводни книги или регистри, както и за счетоводно отчитане на фиктивни или недостатъчно идентифицирани сделки, несъществуващи разходи, както и задължения с неточно определен предмет, извършено с цел подкупване на длъжностни лица или прикриване на подкуп.