В ДВ бр. 76 от 02.10.2015 са обнародвани изменения и допълнения в Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите.
Прецизират се разпоредбите, касаещи организацията на провеждането на проверочен изпит по националните правила за безопасност в железопътния транспорт, както и разпоредбите за одобряване на списъка на правоспособностите, за които се издава свидетелство за правоспособност и списъка на дейностите, свързани с безопасността на превозите. В наредбата се указват реда и начина за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави-членки на ЕС, или в трети страни, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в областта на железопътния транспорт в Република България, съгласно изискванията на Закона за признаване на професионалните квалификации и Закона за професионалното образование и обучение.

Източници: Държавен вестник, Апис