От началото на яуари 2016 г. ще се прилагат новите правила за представяне на документи относно изплащането на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване по електронен път.

Те са регламентирани в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (обн. ДВ, бр. 57 от 2015 г.).

Предвидени са нови образци на декларации, заявления-декларации и удостоверения за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО. До два броя удостоверения може да се представят на хартиен или електронен носител в съответните териториални поделения на НОИ или по електронен път, до 10 удостоверения – на електронен носител в ТП на НОИ или по електронен път, а над 10 броя удостоверения – само по електронен път. Осигурителните каси ще представят удостоверенията единствено по електронен път.

За представянето на електронен носител или по електронен път на данните от документите за изплащане на паричните обезщетения, според утвърдените функционални изисквания, ще може да се ползва програмен продукт, разпространен безплатно от НОИ, или друг програмен продукт, отговарящ на тези изисквания.

От 1 януари 2016 г. са предвидени и нови срокове за подаване на удостоверенията за плащане на паричните обезщетения. За осигурителите срокът е до 10-о число на месеца, следващ месеца, когато осигуреното лице е представило при тях документите. За СОЛ – до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист, съответно, до 10-то число на месеца, следващ месеца, от който се иска плащане на обезщетението.

Документите за изплащане на парични обезщетения, които са представени при осигурителите до 31 декември 2015 г., както и за изменение на обстоятелствата, декларирани в тях, ще бъдат подават в съответното ТП на НОИ по стария ред.

източник: НОИ