Според разпоредбата на чл. 345, ал. 1 КТ при възстановяване на работник или служител на предишната му работа от съда, той може да я заеме ако в двуседмичен срок от получаването на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини.
Работодателят е длъжен да изпълни съдебното решение, защото ако не възстанови на работа работника или служителя в законовия срок са предвидени санкции – включително и право на обезщетение за работника по чл. 225, ал. 3 КТ.
Като допълнителна последица отмяната на уволнение със съдебно решение означава и признаването на периода от време (от момента на уволнението до възстановяване на работа) за трудов, но също и за осигурителен стаж.

От своя страна по отношение на осигуряването за срока на уволнение, признато за незаконно, има предвидени изрични правила в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 КСО работодателят, в качеството си на осигурител, е задължен да внесе дължимите вноски към фондовете на ДОО.

Кога, за какъв период, в какъв размер и как следва да бъдат внесени осигурителните вноски?

Целият материал е достъпен за абонати на Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“