Ето какви ще бъдат параметрите на осигуряването през следващата година според проекта на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване:

1. Размери на месечния осигурителен доход за 2016 г.

Минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2014 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2014 г., както и за започналите дейност през 2015 и 2016 г. е 420 лв.

Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 330 лв. Максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.

2. Минимални осигурителни доходи по основните икономически дейности и групи професии

Те нарастват средно с 8,6 на сто за 2016 г. в сравнение с 2015 г. с ефект върху приходите от около 80,0 млн. лв. увеличение.
За 2016 г. са договорени минималните осигурителни доходи за 48 икономически дейности със средно увеличение спрямо 2015 г. от 7,5 на сто. За останалите 37 икономически дейности, където не са постигнати споразумения, е приложено административно увеличение на минималните осигурителни доходи със 7,5 на сто. Най-ниският минимален осигурителен доход е равен на 420 лв.

3. Съотношения и размери на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване през 2016 г.

Фонд “Пенсии”
• Размерът и съотношението на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” се запазват на нивото от 2015 г – 17,8 % за родените преди 1 януари 1960 г., при запазено съотношение – 9,9 % за сметка на работодателя и 7,9 % за сметка на работника и 12,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 7,1 % към 5,7 %.

Фонд „Общо заболяване и майчинство” остава без промяна спрямо 2015 г.
• Съотношение работодател – работник – 60 към 40 на сто.
• Размер на осигурителната вноска – – 3,5 %;

Фонд „Безработица” също остава без промяна спрямо 2015 г.
• Съотношение работодател – работник – 60 към 40 на сто.
• Размер на осигурителната вноска – – 3,5 %;

Фонд „Трудова злополука и професионална болест”- диференцирано от 0,4 до 1,1 за сметка на работодателя.

4. Пенсии

Минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2016 г
• От 1 януари до 30 юни – 157, 44 лв.;
• От 1 юли до 31 декември – 161,38 лв.

Политика по разходите :
• Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за всички категории труд и се въвежда минимална възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69 от КСО.
• Осъвременяването на пенсиите се извършва от 1 юли 2016 г. с процент равен на 50 на сто от индекса на потребителските цени и 50 на сто от нарастването на средния осигурителен доход през 2015 г..
• Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост се увеличават от 1 юли 2016г. с процента, определен по чл. 100 на КСО.
• Максималният размер на получаваните една или повече пенсии (за новоотпуснати и състояние) се запазва в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход – 910 лв.;
• След 31 декември 2015г. продължават да се отпускат пенсии от ДОО за ранно пенсиониране на лицата, работили първа и втора категория труд, които не отговарят на условията за пенсиониране от професионален пенсионен фонд по чл. 168 на КСО.
• От 1 януари 2016 г. се въвежда възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер на лицата, на които не достигат до 12 месеца възраст, но имат необходимия осигурителен стаж, като пенсията им се намалява пожизнено с 0,4 на сто за всеки недостигащ месец.
• Въвежда се възможност за преизчисляване на отпуснатите до 31 декември 2015 г. пенсии с намален индивидуален коефициент за лицата, които до 31 декември 2016 г. изберат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в Универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” на ДОО.

5. Обезщетения

Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица – 7,20 лв. и ограничението му на ниво от 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа;
Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност – 18 календарни месеца, а при безработица, бременност и раждане – 24 календарни месеца;
Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО – първите три работни дни се изплаща от осигурителя среднодневно брутно възнаграждение в размер 70 на сто, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността се изплаща парично обезщетение от ДОО;
Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни; Запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст на 340 лв.; Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице на 540 лв.

Източник: Народно събрание