От началото на 2016 г. болничните листове ще се представят пред НОИ чрез електронна система.

По тази причина 150 000 фирми и самоосигуряващи се ще трябва да се регистрират в Националния осигурителен институт , за да могат от 1 януари да подават документи за ползване на болничен на работниците и служителите си.

По електронен път вече ще се подават и документите за изплащане на обезщетения на жени, които ползват отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на малко дете.

За целта е необходима регистрация с електронен подпис.
Тя е еднократна и може да бъде направена през интернет страницата на НОИ, рубрика „Е-услуги“→“еПарични обезщетения“→“Софтуер“.

Особеност: Единствено при компаниите, които решат да упълномощят външен счетоводител да обработва от тяхно име болничните листове, ще се наложи лично посещение в някое от териториалните поделения на НОИ. Целта е да се удостовери, че издаденото пълномощно е валидно.

НОИ разпространява безплатно програма за он-лайн представяне на болнични листове.
Дружествата, които изберат да ползват софтуера на НОИ, ще могат да подават документите си онлайн през страницата на осигурителния институт. При тях подаването на документите за всеки болен служител ще се извършва в реално време.
Но дружествата, които работят със собствен софтуер, ще трябва да го адаптират за собствена сметка.

Единственото изключение за прием на болнични листове „на гише“ е за малките работодатели. Изпращането на документите към НОИ ще може да става както в реално време, така и отложено, ако счетоводителят прецени, и софтуерът, който ползва фирмата, позволява.

Особеност: От регистрация и подаване на болничните листове по електронен път са освободени само работодатели, които подават до 2 документа. Подаването на боничните ще става на хартия или електронен носител в съответното териториално поделение на НОИ.

По желание малките фирми също могат да подават документи по електронен път.Същото право на избор се отнася и за фирмите, които имат до 10 документа за подаване.Те ще могат да изберат дали да занесат дискета или диск в НОИ, или да подават декларациите чрез електронната система. Работодателите с над 10 удостоверения и осигурителните каси ще ползват само електронното подаване на документи.

Въпреки че срокът за регистрация на работодателите в системата за електронните болнични е декември 2015 г., те ще могат да носят документи на хартия и през януари следващата година.

Особеност: Но това се отнася само за болнични, които са издадени от лекар или ЛКК до 31 декември 2015 г.

Регистрация в системата за електронните болнични ще може да се прави и през всеки един месец от 2016 г., особено от работодатели, при които няма болни служители от началото на годината.

С подробна информация за електронното представяне на болнични листове можете да се запознаете на следният линк: http://www.nssi.bg/images/bg/eservices/cashbenefits/brushura_rabotodateli.pdf