Формалностите и бумащината остават – с това могат да се определят поредните промени при ползване на платените годишни отпуски въведени с Наредбата за работното време, почивките и отпуските(НРВПО). Наистина отпада задължението за работодателя да утвърждава график за ползване на платения годишен отпуск. Вместо това до края на месец януари всяка календарна година работниците и служителите трябва да бъдат уведомявани за размера на отпуска, който предстои да ползват през същата година. Наистина никъде не предвидено това да става писмено, но при евентуална проверка от страна на Инспекция по труда няма друг вариант да бъде удостоверено, че изискването е спазено.

За „старите-нови“ правила при ползване на платените отпуски

На практика нищо друго не се променя в правилата при ползване на платените отпуски:

Според КТ работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Основното правило е, че работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск до края на съответната календарна година, освен ако ползването му не е отложено. За целта работникът представя писмена молба.

Когато работникът или служителят не е поискал да ползва отпуска до края на календарната година, за която се полага, работодателят може писмено да го покани да ги използва. При положение че работникът или служителят въпреки това не пожелае да ползва отпуска си, работодателят има право да го предостави и без негово съгласие.

Когато ползването на платения годишен отпуск е отложено или реално не е използван до края на календарната година, за която се отнасят, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година най-късно до края на месец юни. В случай че работодателят не е разрешил ползването на отпуска и в този срок, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползване на платения годишен отпуск в рамките на двегодишния давностен срок, но вече не с молба, а като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.

*За абонатите на ПРАВНА КАНТОРА „ДАСКАЛОВ“ и МОДУЛ ПЕРСОНАЛ е изготвена необходимата документация във връзка с последните промени в КТ и НРВПО