По спорните досегашни предложения за деклариране на закупени стоки от регистрирани по ДДС фирми

Новият ред за деклариране пред НАП на фирмени покупки, които могат да се ползват и за лични нужди, ще се прилага само за автомобили и имоти. 
Фирмите(регистрирани по ДДС) ще са задължени да подават декларация, че са придобили такива активи и са си възстановили ДДС, ако данъчната основа при автомобилите надвишава 5000 лв. За имотите в предложените промени стойност не се определя. Предстои изработване на методика, според която ще се изчислява делът на личното ползване.
Декларацията ще се подава по електронен път при условията и по реда на ДОПК в НАП преди започване на използването на стоката за цели, различни от икономическата дейност на фирмата.

В Закона за ограничаване на плащанията в брой и ЗКПО

Прагът за ограничение на плащания в брой в страната да бъде намален от 15 000 лв. на 5000 лв.
Ограничението ще се прилага също и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 5000 лв. по курса на БНБ в деня на плащането.
Предлагат се и изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Както вече е обичайно те се „мотивират“ с необходимостта от хармонизиране и привежда в съответствие на националното данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви в областта на прякото облагане.

Тези предложения за промени се отнасят до общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки, а също и промяна в дефиницията за „юрисдикции с преференциален данъчен режим“.
Привеждат се в съответствие с правото на ЕС текстовете на закона, наложени в процеса на нотификация на данъчната мярка, представляваща държавна помощ за регионално развитие. Схемата ще може да се прилага за 2015 г. в случай, че лицата подадат формуляр за кандидатстване в срок от 1 януари 2016 г. до 29 февруари 2016 г. и е налице одобрение от страна на Българската агенция за инвестиции до 31 март 2016 г. При подаване на формуляра за кандидатстване за прилагане на данъчното облекчение за 2015 г. ще се прилага списъкът на общините с равнище на безработица с или над 25 на сто по-високо от средното за страната за 2014 г.

Промени при облагане на доходите на физически лица

Те се отнасят до предлагани промени в няколко данъчни закона – Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в Закона за ограничаване на плащанията в брой.
В ЗДДФЛ е предложена промяна, съгласно която се предоставя възможност на дипломатическите представителства в България да удържат и внасят данък за доходите от трудови правоотношения на местните физически лица, които работят при тях. Също така е предвидена промяна, съгласно която се въвежда ред за авансово облагане на доходите от други източници. Предвидена е възможност за приспадане на задължителните здравноосигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване за всички доходи, които се вземат предвид при определянето на окончателния размер на осигурителния доход с цел максимално хармонизиране на данъчния закон с осигурителното законодателство, както и предотвратяването на противоречива практика по прилагането на законовите разпоредби.

Промени за облагане на имотите в Закона за местните данъци и такси

В ЗМДТ се предлага промяна в чл. 10, съгласно която поземлените имоти в строителните граници на населените места, които са със статут на земеделска земя и не е променено предназначението им от техните собственици, да бъдат включени в обхвата на облагаемите с данък имоти.
Според друга предлагана промяна, за сградите, обновени с публични средства по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, да не се прилага данъчното облекчение за освобождаване от данък върху недвижимите имоти за срок от 3 до 10 години. 
Направено е и предложение данъкът върху недвижимите имоти, придобити след крайния срок за плащане на втората вноска – 31 октомври на текущата година, да се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота. Със законопроекта се прецизира разпоредбата в чл. 71а – относно освобождаване от такса за битови отпадъци на храмовете, молитвените домове и манастирите, и на поземлените имоти, върху които са построени, собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, като освобождаването от такса е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, която не е свързана с пряката им богослужебна дейност.
Предвижда се въвеждането на административнонаказателна разпоредба, съгласно която при непредоставяне на ежедневна информация от общините на Министерството на финансите по електронен път, да се налага санкция на кмета на съответната община от министъра на финансите.

Промени в Данъчно осигурителния процесуален кодекс и ЗДДС

В ДОПК се предвижда промяна, съгласно която данъчни задължения по ЗМДТ да могат да се установяват с акт за установяване на задължението както на база подадена от задълженото лице декларация, така и на базата на данни от регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ. Промяната е свързана с въведения от 1 януари 2015 г. нов режим по отношение декларирането и определянето на данъка върху превозните средства.
Предлага се и удължаване на срока за прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури в максимално допустимия времеви обхват съгласно разпоредбата на член 199а от ДДС Директивата – 31 декември 2018 година.
Като мярка за осъществяване на цялостен и ефективен контрол върху доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител е предложено да бъде отменен режимът по чл. 118, ал. 7 от закона по отношение на петролните бази, т.е. те да прилагат общия режим за регистриране и отчитане на доставките/продажбите на течни горива в търговския обект. Предвиден е шестмесечен преходен период за лицата, ползващи режима, да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 118 от ЗДДС.