Отпадане на задължението за изготвяне на предварителни графици за отпуските бе гласувано днес(12.06.2015 г.) на първо четене в Народното събрание.
Кои са другите предстоящи изменения в Кодекса на труда:
Ново задължение за работодателите ще бъде разработване и утвърждаване на правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Допуска се въвеждането на гъвкаво работно време като се спазва 40-часовата работна седмица.
Друго добро за работодателите предложение е увеличаване от три на седем дни на срока за изпращане на уведомление до НАП за сключен трудов договор.
Възстановява се и действащата до 2012 г. възможност работодателят да прекратява с предизвестие трудовото правоотношение с лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Мерките, насочени конкретно за микро- и малките предприятия, регламентират също да отпадане задължението за предварително писмено уведомяване на Инспекцията по труда за удълженото работно времеи и за предварително съгласуване със синдикатите.
Гласувано бе и правилото за сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа с регистрирани земеделски производители – така наречените еднодневни трудови договори. Те ще са за не повече от 90 работни дни в календарната година, като мотивът е осигуряване на заетост на между 60 и 100 хиляди, работещи в сивия сектор. За времето на наемане работникът се осигурява само във фонд „Пенсии“ и фонд „Трудова злополука и професионална болест“. Вноските за социално и здравно осигуряване се правят авансово от работодателя и времето по този вид трудов договор не се признава за трудов стаж.
Допълнителни текстове променят и Кодекса за социално осигуряване, за да се даде право на наетите сезонно в селското стопанство да не бъдат лишавани от обезщетенията за безработица, които получават.
Окончателният вариант на предстоящите изменения в Кодекса на труда ще стане ясен след обсъждане в Комисията по труд и социална политика и второто гласуване в пленарна зала.