В медиите само преди броени дни най-обсъжданата новина бе за идеята на Министерство на финансите, общините да налагат нов подоходен данък в размер до 2%. Интересът към подобна информация в масово гледаните телевизии е разбираем, тъй като тя засяга най-голям брой хора.
Но в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративно подоходно облагане, има и редица други „притеснителни“ предложения, които засягат и бизнеса, а оттам и работните места.
Ето още един пример от цитирания законопроект – фирмите да декларират пред НАП всички превозни средства, лаптопи и мобилни устройства, освен ако не открият начин да докажат, че те не се ползват за лични нужди.
Така на практика се въвежда задължение, при което регистрираното лице, което възнамерява да използва стока или услуга с данъчна основа над 700 лв., за която се приспада изцяло или частично данъчен кредит (за целите на икономическата си дейност, лични нужди на собственика, на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица), да подаде предварително декларация в НАП. Това означава, че ще е нужно фирмите да декларират наличната техника, както тази на фирмата, така и тази на служителите си, тъй като няма начин да се докаже, че тя не се ползва и за лични нужди. 
Предвижда се преходен период, в който лицата, които към датата на влизане в сила на горепосочените промени, вече използват стока или услуга, за която е упражнено право на приспадане на данъчен кредит, за лични нужди, следва да подадат декларация за методиката за разпределение на преките разходи – в срок до 29 февруари 2016 г., включително. 
При неподаване на декларацията в този срок се счита, че съответната стока или услуга е използвана и ще се използва единствено за личните нужди на лицето или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица. 
Подобни опити в ограниченото ползване на данъчен кредит има и отпреди, особено по отношение на леките автомобили, които се използват и за лични нужди. Досега фирмите доказваха с пътни листа дали ползват колите за лични нужди на собственика. В случая обаче непризнаването на данъчен кредит се съпровожда с допълнителна административна тежест.
Фирмите са длъжни да информират данъчните, преди да започнат да използват съответната вещ, като в декларацията представят методика каква част от извършените преки разходи са свързани със служебното ползване на стоките.

Пълните текстове на законопроекта са на сайта на Министерство на финансите http://www.minfin.bg/tdocs/1442056424.pdf