В брой 72 на Държавен вестник(18.09.2015) са обнародвани измененията в Закона за лечебните заведения.
Основните промени предвиждат Националната здравна карта да съдържа всички областни здравни карти, конкретните потребности от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи, като по този начин се създава механизъм за по-добро планиране на ресурсите за оказване на медицинска помощ съобразно нуждите на националната система на здравеопазване.
За определените в основния пакет медицинска помощ, заплащана от НЗОК, социалнозначими заболявания НЗОК ще сключва договори само с лечебни заведения или с техни обединения, които са осигурили комплексно лечение на тези заболявания.
Създава се и нов вид лечебно заведение – център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.