Министерски съвет вече е готов със своите предложения за промени в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България.

Целта на предлаганите промени е справяне с недостига на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда – основно в IT-сектора.

Те предвиждат създаване на нов член 19а, който предвижда облекчена процедура за даване на решение за издаване на „Синя карта на ЕС“ за упражняване на висококвалифицирана заетост от чужденец на длъжност от единична група професии от Националната класификация на професиите и длъжностите.
Предлага се отпадане на провежданото от страна на работодателя предварително проучване на работната сила, което по сега действащия режим предхожда административната процедура по издаване на „синя карта“.

За да не се стига до „безконтролно наемане на граждани на трети държави“ в проекта е предвидено наемането да е само по професии, определени в Списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти.

Този списък ще се изготвя въз основа на мотивирано предложение на национално представителните организации на работодателите и ще се обсъжда в Националния съвет по трудова миграция и Националния съвет за насърчаване на заетостта. След това министърът на труда и социалната политика ще утвърждава документа, който ще подлежи на актуализация ежегодно до 31 януари.

Няма промени в останалата част от изискванията за наемане на чужди специалист.

*Правна кантора Даскалов, съдейства на своите клиенти за по-бързо и ефективно наемане на работа на чужденци.