Това ще се случи от януари 2016 г. Предвидено е от 1 януари следващата година да се прилага приетият на първо четене от Народно събрание законопроект за изменения и допълнения в Закона за регистър БУЛСТАТ.
Според промените водене на дело ще се извършва в електронна форма за всеки регистриран субект. В електронното дело ще се съдържат и документите, въз основа на които е извършена регистрацията. По този начин регистърът ще се превърне в единна централизирана, публично достъпна и безплатна база данни – както Търговският регистър. 
Във връзка с това се предвижда и отпадането на изискванията за издаване на идентификационни карти на регистрираните лица, след като информацията за тях ще е публична и достъпна безплатно чрез интернет на страницата на регистъра.
Идентификационни карти ще бъдат издавани само за регистрираните в специалния регистър по чл. 2, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ лица.
Държавните органи и тези за местно самоуправление, служителите в администрацията и организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, ще трябва да проверяват служебно вписаните обстоятелства за конкретното лице и да не изискват писмени справки или удостоверения.