Според отчета на ИТ за деветте месеца от началото на 2015 г. инспекторите са направили общо 38 204 проверки в 31 667 предприятия с 1,2 млн. работещи. Пак според същият отчет установените нарушения са 170 624, което означава, че във всяко дружество има средно по 5,4 нарушения.

Дали това е действителният брой на нарушенията и какви са всъщност те е извод, който не може да бъде направен единствено според данните, изложени от едната страна – в случая държавна институция, която се финансира не само от държавния бюджет, но и от събраните от нея санкции за установени пак от нейни служители нарушения.

В проверявяните предприятия най-добре знаят как точно са извършвани проверките.

За отстраняването на съмнения за корупционни практики, а и за да бъде противодействано на подобни нежелани прояви от страна на служители в държавно ведомство, е необходимо добре да се познават правилата за самите проверки.

Кои са общите правила при извършване на проверка от Инспекция по труда

Инспекционните посещения (така наречените проверки) в предприятията могат да бъдат:
-обявени;
-необявени.
Обявените проверки се извършват, когато инспекторът преценява, че обявяването няма да навреди на целта на проверката. При обявените проверки инспекторът уговаря (уведомява) предварително за деня и часа на инспекционното посещение. То се потвърждава един ден предварително.

Кога са допустими необявените проверки:

-за да не се прикрият нарушения при подаден сигнал или жалба;
-за да не се даде възможност на работодателя да осуети проверката;
-за да се избегне укриването на документи и материали;
-за да не се упражни натиск върху работниците и съответните длъжностни лица за прикриване на действителното състояние.

Етапи на проверката:

-подготовка на проверката – цел, събиране на информация;
-седалище на предприятието, местоположението на работните площадки и лицата за контакти;
-общ брой на работещите и възможните съотношения по пол, възраст, професионална квалификация, форма на наемане;
-особености на производствения и технологичен процес, работното оборудване и съществуващите рискови фактори;
-естество на използваните суровини и материали;
-наличие на нарушения и недостатъци, констатирани най-често при предишни проверки;
-трудови злополуки и професионални заболявания за определен период от време – например 3-5 години;
-отношение на работодателя към ИА „ГИТ“ – (поведение на враждебност, агресивност или на сътрудничество);
-сигнали и жалби от работници и служители или от техни представители;
-наличие на синдикални организации в предприятието и на сключени колективни трудови договори;
-наличие на комитети и групи по условия на труд и информация за представителите, с които ще се осъществи контакт.
-инспектиране на предприятието (извършване на проверка);
-приключване на проверката;
-действия, последващи проверката.

*С „МОДУЛ ПЕРСОНАЛ“ не се допускат нарушения на законовите изисквания в отношенията с работниците и служителите.

*Екипът на Правна кантора „ДАСКАЛОВ“ знае как да защити интересите на работодателя.