Правна кантора „Даскалов“ - тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Общото правило е, че всяко задължение трябва да се плати. У нас длъжниците, които не изпълняват задълженията си, разчитат на това, че не всички парични суми могат да се запорират и не всяко имущество подлежи на възбрана.

За съжаление съдебните изпълнители не винаги се съобразяват със законовите ограничения – за размера на парични суми или несеквестируемо имущество, които могат да „отнемат“,  за да бъде платено дължимото на кредиторите.

Но всичко зависи от това, върху какво е насочено изпълнението. Без значение дали става въпрос за запорирани банкови сметки, опис на имущество или възбрана на недвижим имот, реакцията трябва да е максимално бърза. Действията се извършват пред съответния съдебен изпълнител. Най-добре е предварително да сте осигурили необходимия набор от документи, които удостоверяват правата ви.

На какво бирниците не могат да посягат

От значение е дали задълженията са към държавата(за публични вземания) или към частни лица(банки, фирми или други физически лица).

По реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не подлежат на принудително изпълнение:
-сумите по сметки в банки в размер до 250 лв. за всеки член от семейството;
-трудовото възнаграждение в размер до 250 лв.;
-обезщетението по трудово правоотношение до 250 лв.;
-пенсията до 250 лв.;
-стипендията до 250 лв.;
-обезщетенията по социалното осигуряване – в пълен размер;
-социалните помощи – в пълен размер;
-вземанията за издръжка– в пълен размер.

По реда на Гражданският процесуален кодекс не се допуска принудителното изпълнение върху трудовото възнаграждедние или пенсия, чийто размер е под минималната работна заплата, и може да се удържа само:
-ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно – една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
-ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно – една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
-ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно – една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
-ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно – горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа. Удържа се съответната част от възнаграждението, в зависимост от неговия размер и дали длъжникът има деца, които издържа.

Посочените размери се определят, след като се приспаднат дължимите данъци и задължителни осигурителни вноски. Ако длъжникът е осъден да заплаща издръжка, издръжката за текущия месец се удържа в пълен размер, а ако е за минал период – съобразно общите правила.
Налице е специална уредба и по други закони. Например текстът на чл. 114а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) забранява налагането на запори по реда на ГПК и ДОПК върху обезщетения за майчинство, безработица и др. Чл. 14 от Закона за социалните помощи от своя страна не позволява запорирането на социалните помощи в пълен размер.

Какво означава „несеквестируемо“ имущество

Преди всичко, това са движимите вещи, необходими за физическото оцеляване на длъжника.
Такива са необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец; необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца; машините, инструментите, пособията и книгите, необходими на длъжника, ако упражнява свободна професия или е занаятчия; домашните животни на длъжника: две глави работен добитък; една крава; пет глави дребен добитък; десет пчелни кошера; домашните птици; необходимата храна за изхранването им; вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство: дрехи и обувки: детски храни и принадлежности; легло и завивки; мебели; обикновените домашни и кухненски прибори и съдове и обикновените прибори за хранене; домашни уреди за отопление и готвене; една пералня; един хладилник. телефон и радиоапарат; лекарствата и изкуствените органи; учебните пособия, книгите и музикалните инструменти; домашните любимци; семейните и личните ордени и отличия.
Следващата голяма група несеквестируеми имуществени права са свързани с недвижимото имущество на длъжника.
По реда на ГПК това са земите на земеделските производители: градини и лозя с площ до 5 дка, ниви или ливади с площ до 30 дка, машините, инвентара.
По реда на ДОПК несеквестируеми са: до една четвърт от притежаваните земеделски земи, но не по-малко от 3 дка.
На следващо място не може да се възбранява единственото жилище на длъжника. Условие за това е длъжникът и членовете на семейството му, с които живее заедно, да нямат друго жилище, независимо дали той самият живее в него.
По изключение законът предвижда, че част от жилището на длъжника може да се възбрани, но само когато тя може да се обособи като самостоятелно жилище и ако тази част не надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейството.
Следва да се има предвид, че забраната за запориране и възбраняване на гореописаните вещи и вземания отпада, ако върху тях е учредена ипотека (за недвижимите вещи) или залог (за движимите вещи и вземанията), както и ако задълженията са за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и от финансови начети, съставени от Агенцията за държавна финансова инспекция.

Как длъжникът може да се защити от действията на съдебните изпълнители

Законодателството предвижда и други възможности, освен споменатите в началото пред самия съдебен изпълнител. Първата е да се обжалват действията на съдебния изпълнител(държавен или частен) или на публичния изпълнител пред съда.

Необходимо е също това да бъде иззършено в кратък, 7-дневен срок от момента на извършване на действието , респективно узнаването. Срокът е еднакъв както за действия на съдебните изпълнители, така и на публичните изпълнители.
Следващата възможност е чрез съдебен иск за вреди. В зависимост от това, кой е органът , претенциите се насочват срещу него(неговият застраховател) или срещу държавата.

При проблеми със запорирани банкови сметки, наложени възбрани върху недвижими имоти или други принудителни действия, свържете се с Правна кантора „Даскалов“ на тел. 0889 967 151 или e-mail: office@personal-lawoffice.eu