Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, тел.0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Открити процедури

Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“

Процедура: Директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент.

Покана: Да представи проектни предложения е поканена Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Цел: Повишаване на качеството и количеството на услугите, предоставяни на българските предприятия, чрез осигуряване на институционална подкрепа на ИАНМСП за подобряване на бизнес средата, увеличаване дела на експортно ориентираните малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на инвестициите в технологични и иновативни производства.

Допустими дейности: Подкрепа за участието на български МСП в промоционални дейности в страната и в чужбина; пилотно разработване и въвеждане на инструменти за дигитален маркетинг и онлайн търговия, предназначени за българските предприятия; надграждане и поддръжка на уеб базираната платформа за предоставяне на информация относно чужди пазари и свързване на българските предприятия с чуждестранни партньори; достъп до специализирани бази данни и специализирани издания във връзка с осъществяване на дейностите за подкрепа на МСП и др.

Индикативен бюджет: 9.779 млн. лв.

Крайни срокове:
- Първи краен срок: 12 септември 2016 г.
- Втори краен срок: 31 май 2017 г.

За повече информация http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1074

Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива“

Процедура: Директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент.

Покана: Да представи проектно предложение е поканенаДържавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Цел: Институционална подкрепа на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за повишаване качеството и ефективността на предлаганите услуги в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива.

Допустими дейности: Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационни бази данни за надзор на пазара, в областта на метрологичния надзор и в областта на контрола на качеството на течните горива; разработване, внедряване, поддръжка и развитие на електронни регистри, предназначени за постъпили сигнали и жалби, наложени принудителни административни мерки, оправомощени лица за извършване на проверки на средства за измерване и други регистри във връзка с осъществяване на надзорните и контролни функции на конкретния бенефициент; подобряване на техническото обезпечаване на контролните и надзорните дейности чрез доставка на измервателно и изпитвателно оборудване и специализирани моторни превозни средства и др.

Индикативен бюджет: 2 млн. лв.

Краен срок: 21 септември 2016 г.

За повече информация http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1077

ХОРИЗОНТ 2020

Открити процедури

Разработки в областта на дроните

Срок: Предложения се приемат до 25 октомври 2016 г.

Допустими кандидати: Предложения могат да подават юридически лица от членки на ЕС и асоциирани страни, както и от няколко други държави, които специално са заявили желание за участие.

Цел: Да се насърчи разработването на система за управление на безпилотния трафик, която да позволява на дроните и пилотираните въздушни средства да споделят въздушното пространство.

Общ бюджет: 9 млн. евро

За повече информация http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2016-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Награди за иновативни решения в енергетиката

Теми: Наградите се предоставят по три теми: „Фотоволтаиците се срещат с историята“, „Нисковъглеродна болница“ и „Оползотворяване на въглероден диоксид“.

Срок: Кандидатите за първата награда трябва да подадат предложенията си до 26 септември 2018 г. За останалите две награди крайният срок е 3 април 2019 г.

Допустими кандидати: Наградите се предлагат на отделни лица и общности, които могат да разрешат дадено предизвикателство. В условията не се задават каквито и да било изисквания за подхода, а само се определя крайната цел.

Цел: Решение на проблема с техническите ограничения при интегриране на слънчеви панели в градски райони с исторически сгради; решение за използване на 100% възобновяеми енергийни източници за производство на топлинна и електрическа енергия в болнични сгради; разработване на иновативен продукт, който оползотворява въглероден диоксид.

Общ бюджет: 3.25 млн. евро по трите процедури.

За повече информация http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Субсидии за млади изследователи по линия на Европейския съвет за научни изследвания

Срок: Документи се приемат до 18 октомври 2016 г.

Допустими кандидати: За финансиране могат да кандидатстват млади изследователи, които са завършили докторантурата си 2 до 7 години преди 1 януари 2017 г. Те трябва да имат поне една публикация. Няма ограничение за националност или възраст на кандидатите.

Цел: Подкрепа за авангардни изследвания на границата на познанието без ограничение за научните области.

Общ бюджет: 605 млн. евро.

За повече информация http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-stg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-STG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Открита процедура

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Срок: Заявления за подпомагане се подават от 27 юли до 25 октомври 2016 г.

Бюджет: 2 млн. евро

Цел: Модернизация на съществуващи аквакултурни ферми, повишаване на тяхната конкурентоспособност и подобряване на условията на труд.

Допустими кандидати: Настоящият прием е само за сектор „Малки проекти“. (С цел намаляване на административната тежест приемът по мярка 2.2 е разделен на две процедури – една за сектор „Малки проекти“ и друга за сектор „Рециркулационни системи“ и сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“).

Допустими инвестиции: Тези, които водят до по-малко потребление на вода, намаляват употребата на химикали и антибиотици и насърчават използването на възобновяеми източници на енергия. Ще се финансира и диверсификацията на доходите на стопанствата чрез допълнителни дейности, сред които е повишаване на знанията в областта на аквакултурите и опазването на околната среда.

Финансови условия: Минималният размер на безвъзмездната помощ за един проект не може да е по-малък от 3000 лв., а максималният не трябва да е повече от 49 хил. лв. Програмата финансира до 50% от стойността на проекта.

Процедура: Проектните предложения се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

За повече информация https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/programata-za-morsko-delo-i-ribarstvo-2014-2020-g/item/15634-priem-na-proekti-po-myarka-2-2-produktivni-investitzii-v-akvakulturite-sektor-malki-proekti

Предстояща процедура

Втори прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“

Очаква се през октомври да бъде обявен втори прием на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“.

Бюджет – 237 млн. евро

Допустими кандидати: 
- Земеделски производители (физически и юридически лица)
- Групи на производители.

Допустими инвестиции:
- за модернизация и механизация
- за постигане съответствие с нововъведени стандарти на общността
- в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване
- пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата
- в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборски тор
- в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства
- за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия
- за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства.

Финансови условия:
Минимален размер на допустимите разходи за едно проектно предложение – 15 000 евро.
Максимален размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата за развитие на селските райони – 500 хил. евро.

Новини

Предстоят промени по схемите за обвързана подкрепа в животновъдството, плодовете и зеленчуците 

Министерство на земеделието и храните представи на срещи с представители на секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“ подготвяните промени по директните плащания по схемите за обвързаната подкрепа за животновъдство, плодове и зеленчуци за периода 2017 – 2020 г.

За пръв път се насочват средства към малките млечни говедовъдни ферми в планинските райони, които до момента не са подпомагани, съобщи пресцентърът на министерството. Увеличава се подкрепата за животните в планинските овцеферми. Въвежда се прилагането на нова отделна схема за животновъдите в планинските райони, чиито ферми се намират на надморска височина над 750 м.

Поставят се условия за наличие на минимален брой животни под селекционен контрол от една порода (за крави – над 20 животни, за овце майки – над 50 животни, и за кози майки – над 20 животни). Въвеждат се изисквания за реализация на мляко, което ще допринесе и за изсветляване на сектора.

Предвижда се прилагането на модулирани ставки (различен размер на ставката според броя на животните) за крави, овце майки, кози майки, биволици, която ще бъде по-висока за първите 250 крави и биволици в стопанството и за първите 300 овце майки и кози майки.
С 2.5 млн. лв. се увеличава финансовият ресурс по схемата за оранжерийни зеленчуци в сравнение с 2015 г. Въвеждат се две нива на получените добиви – минимални (условие за допустимост на плащането по схемата) и средни (условие за получаване на пълния размер на ставката). Всички добиви ще се доказват само с официални счетоводни документи – фактури и касови бележки (за физическо лице).

От схемите за подкрепа отпадат тикви, орехи, грах и зелен фасул, които вече не отговарят на критериите на ЕС за обвързано с производството подпомагане. Създават се две нови схеми за обвързана подкрепа – за дини, пъпеши и зеле и за сливи и десертно грозде.

По всички схеми за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци производителите ще получат допълнително средства по схемата за преразпределително плащане в размер на 50% от основната ставка за първите 30 ха от стопанството.

По мярка 4.2 ще бъдат подпомагани предимно зеленчуци и плодове

Близо 600 са подадените проекти по подмярка за преработка на селскостопански продукти 4.2 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Над 83 на сто от тях са за инвестиции в чувствителни сектори, съобщиха от фонд „Земеделие“.

В графата чувствителни сектори влизат – картофи, домати, сладък и лют пипер, патладжани, краставици, тиквички, дини, пъпеши, бамя, захарна царевица, градински фасул, грах, бакла, зеле, карфиол, броколи, салата, марули, спанак, магданоз, копър, листно цвекло, киселец, лапад, алабаш, моркови, магданоз, целина, цвекло, репички и т.н.

В списъка са още десертните лозя и овощните култури – ябълки, круши, дюли, мушмули, сливи, праскови, кайсии, череши, вишни, орехи, бадеми, лешници, както и всички ягодоплодни. От трайните насаждения подпомагани ще бъдат лен, памук и коноп.

aдв. Йордан Даскалов, тел.0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Източници: ЕК, Национални медии