В брой 5 на “Държавен вестник” от 19.01.2016 г. e обнародвана Наредба № 1 от 05.01.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Eкскурзовод“.
В наредбата са посочени конкретните изисквания за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод”. В случай, че лицето отговаря на поставените изисквания, ще е необходимо да положи изпит за придобиване на правоспособност или приравнителен изпит.
Екскурзовод от Европейския съюз ще може да упражнява на територията на Република България професията си само съвместно с екскурзовод, вписан в регистъра на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър, освен ако не е положил и издържал приравнителния изпит.
Лицата, с издадено удостоверение за екскурзоводска правоспсобност ще се вписват в съответния регистър, част от Националния туристически регистър.

Също в този брой е обнародвана и Наредбата за управление на минните отпадъци, с която се въвеждат изисквания на ЕС в българското законодателство.
Наредбата конкретизира задълженията на операторите на съоръжения за минни отпадъци и определя реда за изготвянето, утвърждаването и отчитането на плановете за управление на минни отпадъци.