Ако сте български гражданин и сте изгубили работата си в Испания, като безработно лице вие имате право да получавате обезщетение за безработица.

За да бъде това възможно обаче, е необходимо да бъдете включен в системата за социална сигурност там. Също така е необходимо да се регистрирате като безработен и да изразите готовност за активно търсене на работа, както и приемете подходящо за вас предложение за работа.

От съществено значение е да отговаряте на минималните изисквания за платени осигурителни вноски – общо 360 дни за последните шест години, преди загубването на работата.

Обезщетение за безработица се изплаща единствено на хора, които не са навършили пенсионна възраст.

Помощта се получава за различен период, който се определя от времето, през което сте плащали осигурителни вноски. Важно е да знаете също, че ако сте напуснали работа по свое собствено желание, вие нямате право да получавате обезщетение.

В случай, че отсъствате от страната в периода, в който трябва да ви се изплати обезщетението, е необходимо да знаете, че:

Ако отсъствате до 15 дни в рамките на една година, не е задължително, но е препоръчително да уведомявате Службата по заетостта. През периода на отсъствие плащането ви се запазва.

Получаващите обезщетение имат право да отсъстват от Испания до една календарна година, когато това е с цел търсене на работа, професионална квалификация или международно сътрудничество, след предварително уведомяване на Службата по заетостта. През този период плащането се спира.

Ако не уведомите за отсъствието си, правото ви се прекратява. За да бъдат максимално облекчени материалните затруднения на гражданите, които са загубили работата си, веднага, след като трудовото правоотношение е прекратено, можете да кандидатствате с молба в Службата по заетостта за т.нар. помощ за безработица.

Тъй като има различни видове помощ, предварително е необходимо да определите към коя от категориите спадате и съответно – за каква помощ кандидатствате. А помощите са: помощ за безработица при недостигащ стаж; помощ след изчерпване на обезщетението за безработица; помощ за лица със семейни отговорности; помощ за лица над 55 години и др.

За да се възползвате от помощта за безработица, следва да сте регистриран като безработно лице и като активно търсещо работа, както и да не разполагате с доход, който надхвърля 75% от минималната работна заплата.

При кандидатстването се изисква допълнителна информация за членовете на семейството ви, които живеят в България и за техните доходи.

Ако получавате обезщетение за безработица, нямате право да кандидатствате за помощ при безработица.

Българските граждани, живеещи в Испания могат да получат подробна информация за всички видове помощи при безработица на телефона на Обществената служба по заетостта в Мадрид – 901 119 999 /за граждани/, както и в офисите на Службата по заетостта