В брой 15 на “Държавен вестник” от 23.02.2016 г. са обнародвани законови промени относно признаването на чуждестранни съдебни решения в България, които са постановени от съдилища в други страни от Европейския съюз.

Допълнен е Гражданският процесуален кодекс – в част седма на „Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на ЕС“ се създава нова „Глава петдесет и осма „б“.
Определени са съдът, пред който заинтересованата страна може да поиска признаване на чуждестранно съдебно решение и допускане на изпълнението на съдебно решение, както и съдилищата, пред които може да се обжалват разпорежданията на съда. Първоинстанционен съд по тези молби ще бъде окръжният съд по постоянния адрес на насрещната страна, по нейното седалище или по местоизпълнението. Определени са и съдилищата, пред които може да се обжалва разпореждането на първоинстанционния съд – съответно Софийския апелативен съд и Върховния касационен съд.
Когато българският съд е международно компетентен съгласно Регламент (ЕС) № 650/2012, заявлението за издаване на европейско удостоверение за наследство ще се подава пред районния съд по последния постоянен адрес на починалия, ако такъв липсва – по последния му адрес в стра¬ната, а при липса на адрес в страната – пред Софийския районен съд.