Когато давате пари на заем или искате да бъдете сигурни, че някой ще изпълни поет към вас ангажимент, можете да използвате запис на заповед. Това правят не само хората, но дори и търговските дружества(в това число и банките).

Как обаче записът на заповед, наистина ще ни гарантира сигурност?

На първо място – съдържанието

Записът на заповед е формален писмен акт и трябва да съдържа задължително:

наименованието „запис на заповед” в текста на документа на езика на който е написан;
безусловно обещание да се плати определена сума пари;
падеж;
място на плащането;
името на лицето, на което или на заповедта на което трябва да се плати;
дата и място на издаването;
подпис на издателя.

Законът предвижда, че документ който не съдържа някои от изброените реквизитити не е запис на заповед, освен при няколко изключения.

Става дума за случаите, в които не е посочен:

падеж,
място на плащане и
място на издаване.

Когато падежът не е посочен в записа на заповед, по закон записът на заповед трябва да бъде платен на предявяване.

Когато пък не е посочено място на плащане, законът посочва, че за такова се приема мястото на издаването. Мястото на издаването се приема и за местожителство на издателя.

Когато не е посочено мястото на издаване, за такова се приема мястото посочено до името на издателя.

Кога се стига до проблеми

Няма значение дали записът на заповед е написан на ръка или на компютър.
Ако обаче впоследствие има зачерквания или поправки в текста, това би довело до отказ от страна на съда да издаде заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист – най-малкото заради съмнение относно това кой е автор на документа и какво точно е заявено.

Важно: не забравяйте и давностните срокове. Особено когато Записът на заповед е платим на предявяване. В такъв случай той трябва да бъде предявен в срок до една година от издаването му, ако няма уговорен от издателя по-дълъг или по-кратък срок.

Какви са предимствата когато разполагате със запис на заповед

Ако издателят на запис на заповед не изпълни точно и в срок задължението си, можете да поискате от съда да издаде заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

В заповедното производство много по-бързо се стига да издаване на изпълнителен лист. Съгласно чл. 418, ал. 2 от ГПК изпълнителен лист се издава, след като съдът провери дали документът е редовен от външна страна и удостоверява ли подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника.

Заповедта за незабавно изпълнение с отбелязване за издадения изпълнителен лист се връчва на длъжника от съдебния изпълнител. Едва в този момент той научава за издадения против него изпълнителен лист.

Кога и как длъжникът може да забави или осуети претенциите по запис на заповед

Длъжникът разбира, че има издаден изпълнителен лист, едва когато се образува изпълнителното дело пред съдебен изпълнител.

От този момент той има следните възможности:

Да обжалва акта на съда за незабавно изпълнение и да възрази против издадената заповед за изпълнение.
А когато изпълнителният лист е издаден въз основа на запис на заповед изпълнението се спира.

За да знаете как да реагирате при подобни случаи, е най-добре да се консултирате предварително за възможните последици.