Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151, e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Главна инспекция по труда по традиция увеличава броя на проверките в строителния сектор в началото на лятото. Причината е разбираема – строителните фирми са най-активни през летния сезон, а секторът е един от най-рисковите по отношение на трудовия травматизъм и трудовите злополуки.

През настоящата година контролът ще бъде най-засилен по строителните обекти в София.

За неспазването на кои условия на труд в строителството най-често се налагат глоби и санкции?

При проверките обичайно се следи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, за работа без трудов договор и за нарушения, свързани с работното време.

Но инспекторите по труда нерядко нарушанат закона като твърдят, че са констатирали нарушения, използвайки стандартни словосъчетаня без те да отговарят на действителността.

Преимуществено предписания и наказателни постановления се издават за неподходящо обезопасяване или пълната липса на такова на отворите на строителните и конструктивните елементи, на изкопите, на мостчетата за преминаване, на площадките за складиране на материали и т.н. Това засилва риска от падане от високо или от удар от падащи предмети. Не се осигуряват подходящи лични предпазни средства или не се използват. Не е организиран редът и чистотата, както и складирането на строителните отпадъци на обекта, което е предпоставка за спъване, подхлъзване и падане. Допуска се разполагането на земна маса, строителни материали, съоръжения и др., както и движението на строителни машини, в опасна близост до ръбовете на изкопите, което създава риск от свличане на земни маси. Не се обезопасяват кабелите за захранване на временните ел. уредби, което може да доведе до нарушаване на изолацията им или до спъване и падане. Липсва писмена договореност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и предприемане на съвместни мероприятия между предприятия, работещи едновременно на една и съща площадка. Не се прави периодична оценка на риска, съобразена със съответния етап на строителство, както и съвместно между строител и подизпълнители.

Работата в летните горещини води и до допълнителни глоби

В строителството, както и в други сектори с работа на открито, са предвидени особени изисквания при високи температури. Изискванията към работните места във връзка с микроклимата са подробно описани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метеорологични условия – вятър, висока температура, дъжд, мъгла. Да прецени доколко неблагоприятните климатични въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Такива могат да бъдат промяна на работното време, на тип работа, като се изпълняват задачи, които са по-безопасни при дадени условия, да се осигурят подходящи лични предпазни средства, помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма.

Кои са минималните изисквания за микроклимата на работните места:

- създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното време, вкл. осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност;

- създаване на подходяща организация на работните места;

- осигуряване на колективни средства за защита при работа на открито, особено по отношение на риска от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване;

- осигуряване на подходящо работно облекло;

- осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма;

- осигуряване на достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване на водно-солевия и топлинния баланс на организма;

- осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места;

- осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

В закрити помещения оптималната температура през топлия период трябва да бъде между 18 и 25 градуса. Допустимата температура през лятото на работните места не може да бъде над 28 градуса. В Наредбата са определени и изключения, според които при жеги навън, температурата в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимата, но не повече от 33 градуса.

На практика е невъзможно спазването на изброените мерки, особено при активна работа. А това води и до налагането на санкции, чийто размер може да бъде 15 000 лв. за всяко едно отделно нарушение.

При проверки от контролни органи, издадени предписания или наложени санкции и други въпроси свързани с административни пречки за вашия бизнес, свържете се с Правна кантора „Даскалов“ на тел. 0889 967 151 или e-mail: office@personal-lawoffice.eu