В брой 33 на “Държавен вестник” от 26.04.2016 г. е обнародван Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност.
Една от основните цели на новия закон е да осигури правна закрила на българските граждани, упражняващи трудова заетост на територията на трети държави.
За българските работодатели интерес представляват условията и реда за предоставяне на право на достъп на работници – чужденци от трети държави до българския пазар на труда, които отговарят на европейското законодателство.
Висококвалифицираните чуждестранни специалисти ще получават по трудов договор заплата, най-малко два пъти по-висока от средната работна заплата, съгласно данните от последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор.