Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Повечето работодатели едва ли знаят колко и кои административни органи имат правото да ги контролират. Всъщност това е уредено в Закона за инспектирането на труда. Той е в сила още от началото на 2009 г. А последните промени в него са от месец юли 2013 г.
Дори и понастоящем в Народното събрание „отлежава“ проект за промени в закона.

към момента общо тринадесет организации и държавни ведомства извършват контролна дейност по установяване и налагане на съответствие между изискванията на законодателството и приложението му в предприятията, обектите и местата, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение. Това са:

1. Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“;
2. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;
3. Агенцията за ядрено регулиране;
4. Дирекцията за национален
строителен контрол към министъра на инвестиционното проектиране;
5. Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи;
6. Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните;
7. Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма;
8. Министерството на транспорта;
9. Министерството на околната среда и водите;
10. Министерството на отбраната;
11. Министерството на здравеопазването;
12. Националната агенция за приходите;
13. Националния осигурителен институт;

И понеже бройката е видимо недостатъчна е оставена и възможност за още неограничен брой администрации, които могат да извършват проверки, ако това им се вмени с нормативен акт.

Общата координация между изброените ведомства се осъществява от Национален съвет за инспектиране на труда.
А в него участват както ръководителите на въпросните контролни органи, така и организациите на работодателите, признати за представителни на национално равнище и синдикатите, признати за представителни на национално равнище.

При въпроси за наложени санкции от контролни органи, трудови отношения с персонала,  спорове с търговски партньори и др. свържете се с Правна кантора „Даскалов“ на тел. 0889 967 151 или e-mail: office@personal-lawoffice.eu