В брой 3 на Държавен вестник от 12 януари 2016 г. е обнародвано Постановление № 394 от 30 декември 2015 г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Промените са в резултат на предвидената в новия Закон за счетоводството възможност големите предприятия да прилагат Националните счетоводни стандарти. Значително са разширени общите разпоредби, даващи основни насоки за съставяне на финансовите отчети на предприятията, като в тях са включени основните изисквания към отчетите. Дадена е по-подробна информация и определения на елементите на финансовите отчети, признаването и оценяването им.