Според Кодекса на труда извънреден е труда който се полага от работника или служителя извън установеното за него работно време, по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя.

Кога законът допуска извънредния труд?

Общото правило е, че извънредният труд е забранен освен в следните случаите:
-извършване на работа във връзка с отбраната на страната;
-предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;
-извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ;
-извършване на аварийно-възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други съоръжения;
-довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време;
-за извършване на усилена сезонна работа.

За кои работници извънредният труд е абсолютно забранен?

Законът изрично забранява полагането на извънреден труд за:
-Работници/служители, които не са навършили 18-годишна възраст;
-бременни работнички или служителки както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро;
-майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие;
-трудоустроени работници или служители освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи;
работници или служители, които продължават образованието си без откъсване от производството освен с тяхно съгласие.
-от работници и служители, за които е установено намалено работно време по чл. 137, ал. 1, т. 1., освен, ако не попадат в някоя от петте изброени по-горе категории.

Каква е максималната продължителност на извънредния труд?

Продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава 150 часа.
30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец;
6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;
3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.
Може ли работникът или служителят да откаже полагането на извънреден труд?

В какви размери се заплаща извънредният труд?

За положен извънреден труд се заплаща трудово възнаграждение в увеличен размер, с увеличение, уговорено между работника /служителя и работодателя, но не по-малко от:
50 на сто – за работа през работните дни;
75 на сто – за работа през почивните дни;
100 на сто – за работа през дните на официалните празници;
50 на сто – за работа при сумирано изчисляване на работното време.
Когато не е уговорено друго, увеличението се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.