На 26.05.2016 г. в интернет страницата на Националната агенция по приходите са публикувани набор от документи във връзка със задълженията на финансовите институции в България за предоставяне на информация по FATCA споразумението, към което страната ни се присъедини в края на 2014 г. Информацията трябва да бъде предоставена по електронен път с квалифициран електронен подпис в срок до 30.06.2016 г. и да обхваща данните за 2014 г. и 2015 г.

За какво всъщност става дума ?

Законът FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) е приет още през 2010 г., но се прилага от 2013 г. Той дава възможност на данъчните власти на САЩ да се борят срещу трансграничното укриване на данъци от американски лица чрез използването на офшорни сметки и финансови активи, разположени в чужбина. Чуждестранните финансови институции, които не вземат участие във FATCA, са облагани с 30 % данък при източника в САЩ, което затруднява оперирането им на американските пазари.

На практика със Споразумението между правителствата на България и Съединените американски щати българските финансови институции получават значителна финансова изгода. Те няма да бъдат облагани с цитираните 30% данък при източника в САЩ.

Какво обаче предоставя българското правителство на службите в САЩ – в случая като събира информация чрез НАП от въпросните финансови институции, т.е. банките ?

Според FATCA финансовите институции имат задължения да:
(1) извършат проверка на откритите при тях сметки, за да идентифицират крайния собственик на средствата по тях
(2) обменят годишно с IRS информация за активите собственост на американски данъкоплатци или на юридически лица, в които американски лица имат значително участие
(3) спазват изисквания за отчетност, съгласувани с IRS
(4) удържат и превеждат на IRS 30% от плащанията с източник САЩ, направени към институции, които не желаят да съдействат, или към лица, които не дадат достатъчно информация за това дали са американски данъкоплатци.

A това означава, че трябва да бъдат прегледани стотици хиляди сметки както на физически, така и на юридически лица (като например инвестиционни фондове), за да се предостави информация за тези, които са собственост на американски данъкоплатци.
Спазването на изброените изисквания може да доведе до конфликт с българското законодателство за опазване на личната информация и банковата тайна. Това от своя страна би довело и до отговорност при евентуално извършване на подобни нарушения – от държавата или частна финансова институция.

В случай на съмнения за незаконно използване на предоставени от Вас данни пред частни финансови институции или държавни органи, можете да се обърнете към Правна кантора „Даскалов“ на тел: 0889 967 151 или e-mail: office@personal-lawoffice.eu