Инвестиционните посредници са длъжни да уведомяват НАП за сделки, при които акции на публично дружество са придобити от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, както и за техните действителни собственици. Такива са изискванията на чл. 38б от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

Посредниците подават тази информация към НАП само по електронен път на имейл адрес nra@nra.bg

За уведомяване на НАП, инвестиционните посредници могат да ползват следните две форми:

образец на бланка за Уведомление по чл. 38б от ЗПФИ;
или да подадат данни за сделката в електронна таблица.

Образците могат да бъдат намерени в раздел „Документи – данъци“ на този линк

http://nap.bg/page?id=323