Декларациите за последното тримесечие на 2015 г. при удържан авансов данък се подават до 1 февруари.
Това се отнася за всички фирми и самоосигуряващи се лица, които имат плащания извън тези по трудов договор или наем и удържат авансов данък. Те са задължени да подадат декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001) за четвъртото тримесечие на 2015 г.

Декларацията се подава и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци, дължими от местни и чуждестранни физически лица за доходите от дивиденти и ликвидационни дялове и др. Формулярът се използва и за декларирането на данъци при източника по ЗКПО върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.

Предприятията и самоосигуряващите се лица, които изплащат доходи от наем или от управление и контрол, които се облагат с окончателен данък, начислени и/или изплатени в полза на лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз, предоставят информация за тези доходи с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, подавана за четвъртото тримесечие на годината.

Срокът, в който трябва да бъдат представени данъчните декларации, е 31 януари, но тъй като той е почивен ден, задължението може да бъде изпълненоще до 1 февруари 2016 г.

Източник: НАП