От началото на 2016 г. Националната агенция за приходите може да отписва служебно всички публични задължения на граждани и фирми с изтекла абсолютна давност. Досега отписването бе възможно само след представяне на изрично заявление от задълженото лице. Това е една от малкото промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, която е в интерес на данъкоплатците и не е в разрез с основни принципи на правовати държава.

Абсолютната давност за публични задължения(данъци, осигуровки, такси) изтича след 10 години. Срокът започва да тече считано от годината, следваща тази, в която е била дължима сумата, независимо от това дали държавата е предприела мерки по принудително изпълнение. Изключение от 10-годишния срок за давността има само за задължения, които са отсрочени или разсрочени.

Друга положителна от гледна точка на правните принципи насока е, че не бяха гласувани някои предложения, които биха осигурили възможност на данъчната администрация за произвол и корупция.

Отхвърлени бяха проекторазпоредбите на чиновниците в данъчните служби да се позволи да привикват на устни разпити задължените лица. И занапред обясненията пред данъчните ще продължат да се дават писмено. Сред новите ограничения в работата на данъчните е и въвеждането на максимален срок за провеждане на данъчни проверки. Те трябва да приключват в 6-месечен срок, като той може да се продължава максимум с нови 6 месеца. Законът вече изрично задължава НАП да предоставя удостоверения за наличие или липса на задължения на други администрации с оглед прилагането на практика на комплексно административно обслужване.

На фона на отделни ограничения данъчната администрация получава допълнителни инструменти за събиране на публичните вземания. От 2016 г. кръгът на отговорните за укриване на факти и обстоятелства за дължими данъци и осигуровки се разширява чувствително. Отговорност за това ще носят не само органът на управление и управителят, но и прокуристите, търговските представители, търговските пълномощници. Отпада и изпращането на покани за доброволно изпълнение на длъжниците с просрочени задължения, тъй като длъжниците получават съобщение от публичния изпълнител с право за доброволно плащане в 7-дневен срок. При добро желание данъчната администрация може да уведоми( но с обяснения на правата, а не чрез заплахи) длъжника писмено или по телефона за възможните последствия, преди да започне принудително изпълнение.