В края на юни изтича срокът, в който всички търговци по смисъла на Търговския закон трябва да публикуват в Търговския регистър своя годишен финансов отчет  за 2015 г.

Кои са обаче изключенията от общото правило? 

Те се отнасят до обема на информацията, която се представя в Търговския регистър, а също и до освобождаването на някои търговци от публикуване на ГФО.

Изключение от изискването за публикуване има само по отношение на някои от едноличните търговци. Това са тези ЕТ, които попадат в хипотезата на §9а от ПЗР на Закона за счетоводството. Цитираната разпоредба освобождава от задължението за публикуване на ГФО тези еднолични търговци, чиито отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит.

Промяната на §9а е в сила от 3-ти май 2011 г. и се прилага след тази дата и по отношение на отчетите за 2010 г. А за ЕТ, които са пререгистрирани през 2011 г. на публикуване подлежат отчетите за периода 2007-2011 г., които са подлежали на задължителен независим финансов одит.

Какви са сроковете и какво се публикува?

Изискването за публикуване на годишните финансови отчети и годишните доклади се съдържа в чл. 38 от новия Закон за счетоводството.

Трябва да се има предвид, че съставянето и одитирането на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършват по реда на отменения Закон за счетоводството, а публикуването им – по реда на новия ЗСч(§ 10 от ПЗР на ЗСч).

Как се извършва публикуването?

От търговците, пи смисъла на Търговския закон,  задължението се спазва чрез заявяване на вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър.

От юридическите лица с нестопанска цел, които са с обществено-полезна дейност, в Централния регистър на Министерство на правосъдието. За тях срокът е до 30 юни на следващата година.

За всички останали – чрез икономическо издание или чрез Интернет.

Предвидени са следните правила и облекчения по отношение документите, подлежащи на публикуване, в т.ч. за 2015 г.:

1. Едноличните търговци, чиито финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, както бе споменато по-горе, са освободени от задължението за публикуване на финансовите си отчети.

2. За микропредприятия. Съгласно чл. 19, ал. 2 от новия ЗСч, това са предприятията, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите – 700 000 лв.; нетни приходи от продажби – 1 400 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период – 10 души. Те са длъжни да публикуват в ТР информация с различен обем.

Това са предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност по отменения ЗСч (§ 1, т. 15 от ДР на ЗСч /отм./). За тях са разграничими следните две хипотези по отношение на публикуването на финансовите отчети за 2015. г:

2.1.Микропредприятията, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват за 2015 г.:

 • баланс/отчет за финансовото състояние, и
 • приложение/пояснителни приложения.

2.2. Микропредприятията, които подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват за 2015 г.:

 • баланс/отчет за финансовото състояние;
 • отчет за приходите и разходите/отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;
 • приложение/пояснителни приложения;
 • годишния доклад за дейността;
 • одиторския доклад.

3. За малки предприятия. Съгласно чл. 19, ал. 3 от новия ЗСч, това са предприятията, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите – 8 000 000 лв.; нетни приходи от продажби – 16 000 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период – 50 души.

Малките предприятия, по смисъла на новия ЗСч, обективно могат да бъдат предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност по отменения ЗСч и такива, надхвърлящи тези показатели, поради което не отговарят на тези изисквания. В тази връзка са разграничими три хипотези:

3.1. Малки предприятия, които са предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност по отменения ЗСч и не подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват за 2015 г.:

 • баланс/отчет за финансовото състояние, и
 • приложение/пояснителни приложения.

3.2. Малки предприятия, които са предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност по отменения ЗСч, но подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват за 2015 г.:

 • баланс/отчет за финансовото състояние;
 • отчет за приходите и разходите/отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;
 • приложение/пояснителни приложения;
 • годишния доклад за дейността;
 • одиторския доклад.

3.3. Малки предприятия, които не са предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност по отменения ЗСч, публикуват за 2015 г.:

 • баланс/отчет за финансовото състояние;
 • отчет за приходите и разходите/отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;
 • отчет за паричните потоци;
 • отчет за собствения капитал/отчет за промените в собствения капитал;
 • приложение/пояснителни приложения;
 • годишния доклад за дейността;
 • одиторския доклад.

Кога не се налагат санкции при непубликуване:

Размерът на самите санкции е:

-за ръководителя на предприятието – глоба в размер от 200 до 3000 лв.;

-за предприятието – имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.

Няма санкция, когато финансовият отчет първоначално е заявен за публикуване в срок и е постановен отказ за публикуване по Закона за търговския регистър и в 14-дневен срок от влизането му в сила е подадено повторно заявление за публикуване. Тогава се смята, че финансовият отчет е подаден в срок.

При въпроси, свързани с търговска дейност, отношения с персонала, наложени санкции от контролни органи и др., свържете се с Правна кантора „Даскалов“ на тел. 0889 967 151 или e-mail: office@personal-lawoffice.eu