Промените в ЗКПО доведоха и до инициативата на приходната администрация да актуализира така наречения „Наръчник по корпоративно подоходно облагане“. Новото издание може да се открие на интернет страницата на НАП(Законодателство » Данъци » Становища, указания, наръчници » Наръчник по корпоративно подоходно облагане 2016 г.).

Това е кратко резюме на актуализациите:

В 9 от фишовете в наръчника са направени допълнения и актуализации в съответствие с новостите в данъчната практика, регламентирани в Закона за корпоративното подоходно облагане и други нормативни актове,

В Глава ІІ – Корпоративен данък, Раздел ІІ.ІІ – Данъчни постоянни разлики промени са направени във фишове ІІ.ІІ.3 – Непризнати приходи за данъчни цели и ІІ.ІІ.6 – Разходи за дарения.

В Раздел II.IV – Специфични суми, участващи при определяне на данъчния финансов резултат са актуализирани Фиш II.IV.1 – Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар и Фиш II.IV.5 – Данъчно третиране при разпределяне на дивиденти от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал.

Променени са и Фиш ІІ.Х.2 – Преотстъпване на корпоративен данък и намаление на счетоводния финансов резултат – общи изисквания, Фиш II.X.4 – Данъчни облекчения, за които се прилагат изискванията за минимална или регионална държавна помощ и Фиш II.X.6 – Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие (от Раздел II.X – Преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък).

Останалите два фиша, в които са направени промени, са от Глава V – Данъчно регулиране при прекратяване с ликвидация или обявяване в несъстоятелност и при разпределяне на ликвидационен дял и Глава VІ – Данък, удържан при източника. Обновени са Фиш V.1 – Корпоративен данък при прекратяване. Корпоративен данък за последния данъчен период и Фиш VI.1 – Обекти на облагане с данък при източника.

Източник: НАП, Електронни медии, Правна кантора „Даскалов“