Заради недостига на персонал в сферата на туризма още преди началото  на активния летен туристически сезон работодателите  заявиха намерения да наемат на работа граждани на други държави.

Неотдавна обаче у нас бе приет новият Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност(ЗТМТМ). Той е в сила от 21.05.2016 г., като в него е регламентиран и особен режим за полагане на труд от чужденци у нас.

Добре е работодателите, които наемат чужди работници да имат предвид, че с влизане в сила на ЗТМТМ бяха отменени досегашните изисквания за наемане на работа на чужденци  по реда на Глава осма „Работа на български граждани в други държави и на чуждестранни граждани в Република България“ от Закона за насърчаване на заетостта.

От своя страна органите на Главна инспекция по труда ще следят именно за това, спазени ли са новите изисквания при наемане на работа на граждани на чужди държави.

Какво включват проверките на ГИТ

Преди всичко инспекторите по труда следят за наличие на съответния тип разрешения за пребиване и работа, издадени от органите на МВР или разрешения за достъп до българския пазар на труда, вкл. за извършване на дейност на свободна практика, издавани от изпълнителния директор на Агенция по заетостта. Съществено място е отредено на контрола относно подадени декларации от работодателите, че командированите при тях чуждестранни работници ще работят при не по-лоши условия на труд от регламентираните в българското трудовото законодателство, както и за регистриране в АЗ на краткосрочната заетост.

Ще се следи също за възнагражденията на чужденците, тъй като законодателството е регламентирало в някои случаи минимално заплащане за тях, за подадени уведомления за фактическото им започване на работа и за наличието на други необходими документи.

Особеност: Работодателите трябва да знаят, че законът ги задължава да съхраняват нотариално заверено копие от документа за работа и пребиваване на чужденеца през целия период на полагането на труда. 

Това е свързано с установяване статута на лицето и необходимостта от съответния тип разрешение или регистрация, за да полага труд.

Важно: Работодателите са длъжни също да уведомят ИА ГИТ в седемдневен срок от действителното започване на работа на чужденеца – гражданин на трета държава. 

Чужденецът може да полага труд единствено при работодателя, за който има разрешение, и характерът на работата му следва да отговаря на полученото разрешение. Той трябва да е извън територията на страната към момента на подаване на искането за достъп до българския пазар на труда и до получаването му.

Различните хипотези за уреждане на статута на чуждите граждани на територията на Република България, както и редът за започване на работа, който е различен за различните видове статут, са подробно разписани в ЗТМТМ.

Добре е да се следи за спазване на изискванията, тъй като санкциите за незаконно наети работници е между 1500 лв. и 15 000 лв.

При въпроси за наемане на чужди граждани, проверки от контролни органи или оспорване на наложени глоби и санкции, свържете се с Правна кантора „Даскалов“ на

тел. 0889 967 151

e-mail: office@personal-lawoffice.eu