В брой 13 на Държавен вестник(от 16.02.2016 г.) е обнародван новият Закон за обществените поръчки.
Още преди гласуването на законопроекта в Народно събрание, в мотивите към него бе изписана стандартната и напълно безсмислена от гледна точка на правото фраза, че законът е изготвен в съответствие с приложимите европейски директиви.

Но тези, които участват в обществени поръчки се интересуват от друго – дали законовите изисквания ще бъдат спазвани от възложителите или отново предложенията ще бъдат предварително изготвяни за „подходящите“ изпълнители.

Кои са някои от основните приложни полета на новия закон:

С новия закон се цели установяване на нормативна уредба, която урежда разходването на публични средства във връзка с възлагането на договори за придобиването на строителство, доставки или услуги, както и възлагането на такива договори в определените от закона икономически отрасли.

От своя страна новите акценти в правилата за обществените поръчки обхващат възлагането на поръчки на ниски стойности, а също правомощията на органите за предварителен и последващ контрол, включително на Агенцията по обществени поръчки.

Правна кантора „Даскалов“ разполага с необходимия експертен потенциал, който ще Ви предпази от грешки или корупционен натиск при участие в процедури по обществени поръчки.