От 10 юни 2016 г. на интернет страницата (www.nssi.bg) на Националния осигурителен институт е достъпна нова„Справка по БУЛСТАТ за представени документи в ИСЕОДД“(Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни).

Тя е насочена към осигурителите и самоосигуряващите се лица, а достъпът до нея се извършва чрез идентификационен код на осигурителя (ИКО). Новата е-услуга предоставя информация за приетите от НОИ документи по Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО (НПОПДОО), представени от работодателите или упълномощени от тях лица по електронен път или на място в териториалните поделения (ТП) на НОИ от 1 януари 2016 г. Чрез нея осигурителите, освен входящите номера на приетите документи, ще могат да видят и основната информация, която се съдържа в тях.

Електронната услуга е достъпна на този линк https://ebenefits.nssi.bg/ISEODD_ReportBulstatIKO/

Актуализирани са и две от най-често използваните електронни справки:

Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО по Булстат“ вече отразява всички приети от осигурителите документи по НПОПДОО с актуалния статус на тяхната обработка. Тя е насочена към работодателите и дава обратна връзка за движението на документацията след приемането й в НОИ. Справката също е от групата „по БУЛСТАТ и ИКО на НОИ“

Актуалното състояние на всички приети документи по НПОПДОО е отразено и в „Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО“, предназначена за осигурените лица. Услугата се извършва чрез персонален идентификационен код (ПИК) на лицето и предоставя данни за приетата документация и статуса на нейната обработка за изплащане на обезщетенията. Достъпна е в рубриката “Е-услуги”/раздел “Справки” – „по ЕГН и ПИК на НОИ“/ „Справки за парични обезщетения и помощи“.

При въпроси относно трудови правоотношения, оптимизиране на заплати и обезщетения, проверки и санкции от контролни органи, свържете се с Правна кантора „Даскалов“ на тел. 0889 967 151 или e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Източник: НОИ