В брой 4 от 15.01.2015 на Държавен вестник са обнародвани промените в Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Според промените общите условия и тарифиата на инвестиционният посредник, както и всяко тяхно изменение и допълнение, съдържащи информация за датата на приемането им и датата на влизане в сила трябва да се публикуват на интернет страницата на съответния инвестиционния посредник. Публикуването на общите условия трябва да се извършва в срок не по-кратък от един месец преди влизането на измененията и допълненията в сила.