адв. Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Редът за наемане на работници от страни извън ЕС се променя. Новите правила са вече приети от Министерски съвет на 28 септември като по този начин се спазват изискванията на ЗТМТМ.

Кои са основните промени?

Най-общо измененията са свързани с правата и задълженията на всяка от заинтересованите страни в процеса – от момента на кандидатстване, до предоставяне на решение и издаване на съответния тип разрешение за пребиваване и работа на чужденци.

Процедурата предвижда работодателите да могат да наемат сезонни работници от трети страни за период до 90 дни, като преди това ще трябва да преминат през пазарен тест и да докажат, че на територията на България няма подходящи кадри, които да заемат съответните позиции.

Не е тайна, че промените са резултат от кризата в туристическия сектор, който периодично изпитва криза за кадри. Поради това новите правила са съобразени и с пакет от мерки, който е насочен към българските работодатели за осигуряване на квалифициран персонал.

Утвърдени са  документите, които трябва да бъдат представени при кандидатстване за наемане на работа на работници от трети държави. Уредени са също условията и редът за регистрация и деклариране на заетост без разрешение за работа. Регламентирана е и процедурата за кандидатстване за разрешение за извършване на дейност на свободна практика от чужденци.

Отделна глава в Правилника е посветена на структурата, функциите и организацията на дейността на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu